Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De hieronder vermelde bedragen omvatten zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen

Toelichtingen

2019

2018

Winst van het jaar

 

157

917

Aanpassingen van de winst van het jaar

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa

(F12)

1.906

944

Winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

(F25)

–95

–44

Andere niet operationele en niet in geldmiddelen afgewikkelde elementen

(F13)

24

–12

Toevoegingen en terugnames op voorzieningen

(F16)

154

315

Nettofinancieringskosten

 

245

198

Kost/opbrengsten van belastingen op het resultaat

(F14)

262

156

Wijziging in het werkkapitaal

(F15)

–86

–148

Gebruik van voorzieningen

(F16)

–399

–395

Gebruik van voorzieningen voor aanvullende vrijwillige bijdragen (pensioenplannen)

(F16)

–114

 

Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

(F25)

25

25

Betaalde belastingen (inclusief belastingen betaald op vervreemding van deelnemingen)

(F14)

–263

–235

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

1.815

1.720

Verwerving (–) van dochterondernemingen

(F17)

–6

–12

Verwerving (–) van deelnemingen – Overige

(F17)

–16

–4

Leningen aan geassocieerde en niet-geconsolideerde deelnemingen

 

10

–3

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en investeringen

(F17)

–31

26

Verwerving (–) van materiële vaste activa

(F17)

–751

–691

waarvan kapitaaluitgaven vereist in een aandelenverkoopsovereenkomst en niet inbegrepen in de vrije kasstroom

 

–59

–38

Verwerving (–) van immateriële activa

(F17)

–106

–142

Vervreemding (+) van materiële vaste en immateriële activa

(F17)

18

42

waarvan kasstroom betreffende de vervreemding van immobiliën in het kader van herstructureringen/ontmanteling/remediëring

 

 

9

Dividenden van eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

4

 

Wijziging in financiële vaste activa

 

–1

 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

–880

–784

Opbrengsten van de uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

 

298

Terugbetaling van eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

–701

 

Verwerving (–)/vervreemding (+) van eigen aandelen

(F33)

23

–22

Toename van schulden

(F36)

3.044

2.444

Terugbetaling van schulden

(F36)

–2.776

–2.993

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa

(F36)

–32

–25

Betaling van leaseverplichtingen

(F36)

–110

 

Betaalde netto-interesten

 

–118

–114

Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

–115

–111

Betaalde dividenden

 

–426

–411

Andere

(F18)

–19

123

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

–1.230

–811

waarvan toename/afname van schulden met betrekking tot leefmilieu remediëring

 

8

 

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

–295

126

Wisselkoerswijzigingen

 

1

–14

Geldmiddelen bij aanvang van het boekjaar

 

1.103

992

Geldmiddelen op het einde van het boekjaar

(F36)

809

1.103