Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

Toelichtingen

2019

2018

ACTIVA

 

 

 

Immateriële activa

(F20)

2.642

2.861

Goodwill

(F21)

4.468

5.173

Materiële vaste activa

(F22)

5.472

5.454

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa

(F23)

447

 

Eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

(F35)

56

51

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

(F25)

555

441

Overige deelnemingen

(F26)

38

41

Uitgestelde belastingvorderingen

(F7)

1.069

1.123

Leningen en andere activa

(F35)

289

282

Vaste activa

 

15.035

15.427

Voorraden

(F28)

1.587

1.685

Handelsvorderingen

(F35)

1.414

1.434

Belastingvorderingen

 

129

97

Overige financiële instrumenten

(F35)

119

101

Overige vorderingen

(F29)

628

719

Geldmiddelen en kasequivalenten

(F36)

809

1.103

Activa aangehouden voor verkoop

(F30)

1.586

1.434

Vlottende activa

 

6.272

6.574

Totaal van de activa

 

21.307

22.000

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

 

 

 

Aandelenkapitaal

(F31)

1.588

1.588

Uitgiftepremies

 

1.170

1.170

Andere reserves

 

6.757

7.750

Minderheidsbelangen

(F32)

110

117

Totaal eigen vermogen

 

9.625

10.624

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

(F34)

2.694

2.672

Overige voorzieningen

(F34)

825

883

Uitgestelde belastingsverplichtingen

(F7)

531

618

Financiële schulden

(F36)

3.382

3.180

Overige verplichtingen

 

159

121

Langlopende verplichtingen

 

7.592

7.474

Overige voorzieningen

(F34)

190

281

Financiële schulden

(F36)

1.132

630

Handelsschulden

(F35)

1.277

1.439

Belastingschulden

 

102

114

Te betalen dividenden

 

161

154

Overige verplichtingen

(F37)

792

850

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

(F30)

437

435

Kortlopende verplichtingen

 

4.091

3.902

Totaal van het eigen vermogen en passiva

 

21.307

22.000