Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

Toelichtingen

2019

2018

Omzet

(F1)

11.227

11.299

waarvan andere dan van kernactiviteiten

(F3)

983

1.042

waarvan netto-omzet

 

10.244

10.257

Kostprijs van de omzet

 

–8.244

–8.264

Brutomarge

 

2.983

3.035

Commerciële kosten

 

–381

–373

Administratieve kosten

 

–950

–1.006

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

 

–323

–297

Overige operationele winsten en verliezen

(F4)

–131

–123

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

(F25)

95

44

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

(F5)

–914

–208

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen

(F5)

–61

–86

EBIT

 

316

986

Lasten van schulden

(F6)

–140

–131

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

(F6)

15

13

Overige financieringswinsten en -verliezen

(F6)

–16

–1

Disconteringskosten van de voorzieningen

(F6)

–105

–77

Opbrengsten uit eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

4

 

Winst van het jaar vóór belastingen

 

74

791

Belastingen op resultaat

(F7)

–153

–75

Winst/(verlies) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

–79

716

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

(F8)

236

201

Winst van het jaar

(F9)

157

917

toegerekend aan:

 

 

 

Solvay aandeel

 

118

877

minderheidsbelangen

 

38

39

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

–1,14

6,55

Gewone winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

2,29

1,94

Gewone winst per aandeel (€)

(F10)

1,15

8,49

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

–1,14

6,52

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

2,28

1,93

Verwaterde winst per aandeel (€)

(F10)

1,15

8,46

De vergelijkende cijfers vóór belastingen op het resultaat zijn aangepast (daling van de kosten) voor een bedrag van € 19 miljoen, als gevolg van de aanpassingen aan IAS 12 Winstbelastingen in het kader van de jaarlijkse verbeteringen aan IFRS standaarden voor de cyclus 2015-2017 – zie ook Grondslagen van verslaggeving.