Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een voorwaardelijke verplichting is:

  1. een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden waarvan het bestaan slechts wordt bevestigd door het zich al dan niet voordoen van een of meerdere onzekere toekomstige gebeurtenissen die niet geheel binnen de controle van de entiteit valt; of
  2. een huidige verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden maar niet opgenomen wordt omdat
    (i) het is niet waarschijnlijk dat de uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen nodig zijn om te voldoen aan de verplichting; of
    (ii) de omvang van de verplichting kan niet met voldoende betrouwbaarheid worden vastgesteld.

Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, tenzij ze voortvloeien uit een bedrijfscombinatie. Ze worden beschreven in de toelichting, behalve indien de kans op een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen zeer onwaarschijnlijk is.

Financiële garanties zijn contracten die de Groep verplichten bepaalde betalingen te verrichten om de houder het verlies te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt.

Om dubbeltellingen te vermijden worden enkel financiële garanties in deze toelichting opgenomen die opgenomen verplichtingen overschrijden of waarvan elders in de jaarrekening van de Groep toelichtingen werden gegeven.

In € miljoen

2019

2018

Financiële garanties RusVinyl

84

85

Financiële garanties pensioenen

456

279

Voorwaardelijke verplichtingen

312

762

Totaal

852

1.126

In de loop van 2019 heeft de Groep een diepgaand nazicht ondernomen van de toelichtingen m.b.t. voorwaardelijke verplichtingen en financiële garanties ten belope van € 1.126 miljoen zoals gerapporteerd in zijn geconsolideerde IFRS jaarrekening van 2018, waarbij het onderscheid tussen financiële garanties (€ 364 miljoen) en voorwaardelijke verplichtingen (€ 762 miljoen) verduidelijkt wordt.

Financiële garanties verbonden aan RusVinyl, de joint venture met SIBUR voor het beheer van een PVC vestiging in Rusland, bedraagt € 84 miljoen per 31 december 2019 (€ 85 miljoen op het einde van 2018). Deze garanties werden toegekend op verscheidene momenten door beide aandeelhouders SolVin/Solvay en Sibur, proportioneel tot hun belang (50/50). Rekening houdende met het aangetoonde vermogen om zijn schuldverplichtingen na te komen, wordt de mogelijkheid dat de garanties zouden worden ingeroepen, als zeer onwaarschijnlijk beschouwd.

De financiële garanties met betrekking tot de pensioenen betreffen voornamelijk de UK Rhodia Pension Fund (€ 430 miljoen) – Zie toelichting F34.B.2. Beschrijving van de verplichtingen. Dit komt overeen met het bedrag waarmee de garantie de opgenomen pensioenverplichting overschrijdt. Deze garantie heeft betrekking op de pensioenverplichting gewaardeerd volgens een lokale gereglementeerde basis (prudentieel) in het Verenigd Koninkrijk, vermeerderd met een allocatie van het marktrisico, dat hoger is in vergelijking met de verplichting gewaardeerd volgens de methodiek voorgeschreven door IAS 19. De toename van de overschrijding ten opzichte van het einde van 2018 is voornamelijk toe te schrijven aan de vrijwillige bijdrage (€ 114 miljoen) dat de voorziening deed dalen. De mogelijkheid dat de garanties zouden worden ingeroepen, wordt als zeer onwaarschijnlijk beschouwd.

De voorwaardelijke verplichtingen daalden voornamelijk als gevolg van gewijzigde schattingen ten aanzien de waarschijnlijkheid van een uitstroom van economische voordelen. Voorwaardelijke verplichtingen hebben in de eerste plaats betrekking op milieu-aangelegenheden.