Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Gebeurtenissen na de verslagperiode die wijzen op bepaalde omstandigheden die al bestonden aan het einde van de verslagperiode (‘adjusting events’) worden verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening. Gebeurtenissen die wijzen op omstandigheden die zijn ontstaan na de verslagperiode (‘non-adjusting events’) worden alleen vermeld in de toelichtingen als zij van belang zijn.

Op 31 januari 2020 kondigde Solvay aan dat de verkoop van zijn Performance Polyamidesactiviteiten aan BASF en Domo Chemicals formeel werd afgerond. De transactie is gebaseerd op een ondernemingswaarde van €1,6 miljard. De verwachte verkoopopbrengsten min de kosten van verkoop van de gecombineerde transactie worden geschat op ongeveer €1,2 miljard (verkoopopbrengsten ten belope van €1,5 miljard werden ontvangen op 31 januari 2020). De verwachte winst (na belasting), die het voorwerp uitmaakt van de gebruikelijke aanpassingen van de aankoopprijs na afsluiting bedraagt ongeveer € 70 miljoen.

Solvay wendde een deel van de opbrengsten van de verkoop van de polyamidesactiviteiten aan voor een vroegtijdige financiering van pensioenverplichtingen in Frankrijk. Deze bijkomende vrijwillige bijdrage bedraagt ongeveer € 380 miljoen.