Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

IFRS 15 ontwikkelde een vijfstappenmodel voor de opname van opbrengsten die voortvloeien uit contracten met klanten:

 • identificatie van het contract;
 • identificatie van de prestatieverplichtingen;
 • bepaling van de transactieprijs;
 • toewijzing van de transactieprijs aan de prestatieverplichtingen; en
 • opname van de opbrengsten wanneer of als de Groep aan een prestatieverplichting heeft voldaan.

Conform IFRS 15 worden opbrengsten opgenomen voor het bedrag van de vergoeding waarop de Groep verwacht recht te hebben in ruil voor de overdracht van goederen of diensten aan een klant.

Verkoop van goederen: Contracten kunnen een korte looptijd hebben (inclusief die contracten die alleen gebaseerd zijn op een kooporder) of een lange termijn. Sommige omvatten minimum aankoopverplichtingen. Aangezien de Groep zich bezighoudt met de verkoop van chemicaliën, hebben overeenkomsten met klanten meestal betrekking op de verkoop van goederen. Als gevolg daarvan vindt de opname van opbrengsten meestal plaats op het moment dat de controle over de chemicaliën wordt overgedragen aan de klant. Dit is meestal op het moment van levering.

Onderscheiden elementen: een goed dat of een dienst die aan een klant wordt beloofd, is onderscheiden als aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan: (a) de klant kan van het goed of de dienst profiteren ofwel op zichzelf, ofwel in combinatie met andere gemakkelijk voor de klant beschikbare middelen (d.w.z. het goed of de dienst is in staat onderscheiden te zijn); en (b) de belofte van de onderneming om het goed of de dienst aan de klant over te dragen, is afzonderlijk identificeerbaar van andere beloften in het contract (d.w.z. de belofte om het goed of de dienst over te dragen, is onderscheiden binnen de context van het contract).

De opbrengsten van de Groep zijn voornamelijk afkomstig uit de verkoop van chemicaliën, die gekwalificeerd worden als afzonderlijke prestatieverplichtingen. Dienstverlening met toegevoegde waarde, voornamelijk klantenservice, die overeenstemt met de knowhow van Solvay, vindt merendeels plaats gedurende de periode waarin de betreffende goederen aan de klant worden verkocht.

Variabele vergoeding: in sommige contracten met klanten worden handels- of volumekortingen verstrekt. Handels- en volumekortingen zorgen voor een variabele vergoeding conform IFRS 15 en de omvang daarvan dient bij het aangaan van het contract, en nadien op iedere verslagdatum, te worden geschat. Conform IFRS 15 moet de geschatte variabele vergoeding beperkt worden om een opname van een teveel aan opbrengsten te voorkomen.

Moment van opname van opbrengsten: opbrengsten worden opgenomen wanneer (of als) de Groep aan een prestatieverplichting heeft voldaan en het beloofde goed of de beloofde dienst (d.w.z. een actief) aan een klant wordt overgedragen. Een actief wordt overgedragen wanneer (of zoals) de klant zeggenschap krijgt over dat actief. Vrijwel alle opbrengsten vloeien voort uit prestatieverplichtingen die op een bepaald moment zijn voldaan, zoals de verkoop van goederen. Bij de opname van de opbrengsten daarvan wordt met het volgende rekening gehouden:

 • de Groep heeft het actueel recht op betaling voor het actief;
 • de klant heeft de juridische eigendom van het actief;
 • de Groep heeft het fysieke bezit van het actief overgedragen;
 • de klant heeft de significante risico’s en voordelen van eigendom van de goederen (hierbij wordt rekening gehouden met Incoterms); en
 • de klant heeft het actief aanvaard.

De Groep verkoopt chemicaliën aan haar klanten (a) rechtstreeks, (b) via distributeurs en (c) met behulp van agenten. Wanneer de Groep een product levert aan distributeurs voor de verkoop aan eindgebruikers, dan beoordeelt de Groep of die distributeur op dat moment de zeggenschap heeft verkregen over het product. Wanneer het geleverde product in consignatie wordt gehouden, dan worden de opbrengsten bij levering van het product aan een klant of een distributeur niet opgenomen. Indicatoren voor consignatievoorraden zijn onder andere:

 • de Groep heeft zeggenschap over het product tot een specifieke gebeurtenis plaatsvindt, zoals de verkoop van het product aan een klant van de distributeur of totdat een bepaalde periode is verstreken;
 • de Groep mag het product terugeisen of het product overdragen aan een derde partij (bijvoorbeeld een andere distributeur); en
 • de distributeur heeft niet de onvoorwaardelijke verplichting om voor het product te betalen (hoewel hij soms verplicht is een borg te betalen).

Agenten faciliteren de verkoop en kunnen goederen niet kopen en doorverkopen aan de eindklant.

Producten die aan klanten zijn verkocht, kunnen in het algemeen niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een tekortkoming in de prestatie. Klantacceptatieclausules zijn in veel gevallen een formaliteit die geen invloed hebben op de vaststelling door de Groep dat de klant zeggenschap over de goederen heeft verkregen.

De opbrengsten uit diensten worden opgenomen in de periode waarin die diensten werden verleend.

Garanties: garanties bieden een klant de zekerheid dat het desbetreffende product naar behoren functioneert conform de overeengekomen specificaties. Vrijwel alle garanties geven de klant geen andere service dan de zekerheid dat het product voldoet aan de overeengekomen specificaties, en worden derhalve opgenomen conform IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa.

Een Operationeel Segment is een onderdeel van de Groep dat bedrijfsactiviteiten uitoefent waaruit opbrengsten kunnen worden verdiend en waarbij kosten kunnen worden gemaakt, waarvan de bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogstgeplaatste functionaris van de entiteit en waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is. De hoogstgeplaatste functionaris van Solvay is de Chief Executive Officer.

Algemeen

De structuur van Solvay bestaat uit vier Operationele Segmenten.

 • Advanced Materials biedt hoogperformante materialen voor verscheidene toepassingen, voornamelijk in de auto-, luchtvaart-, elektronica- en gezondheidssector. Het biedt vooral duurzame mobiliteitsoplossingen door gewichtsvermindering en een verbetering van CO2-uitstoot en energie-efficiëntie;
 • Advanced Formulations bedient vooral de markten voor consumptiegoederen, landbouw, voeding en energie. Het biedt op maat gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op de oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag veranderen om zo de efficiëntie en de opbrengst te optimaliseren terwijl de milieubelasting zoveel mogelijk beperkt wordt;
 • Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten en bekleedt leidende posities voor chemische tussenproducten. Het succes is gestoeld op schaalgrootte en hoogstaande productietechnologie. Het bedient vooral de markten voor consumptiegoederen en voeding;
 • Corporate & Business Services omvat corporate en andere zakelijke dienstverlening, zoals het Research & Innovation Center, en Energy Services.

We verwijzen naar het Overzicht van de activiteiten voor meer informatie over de cijfers van de Operationele Segmenten, de GBU’s en de nieuwe definitie van de Operationele Segmenten (van toepassing vanaf 2020).

Externe netto-omzet per cluster

In € miljoen

2019

2018

Advanced Materials

4.512

4.385

Specialty Polymers

1.927

2.009

Composite Materials

1.272

1.082

Silica

449

442

Special Chem

864

852

Advanced Formulations

2.846

3.057

Novecare

1.789

2.000

Technology Solutions

632

643

Aroma Performance

425

414

Performance Chemicals

2.879

2.808

Soda Ash & Derivatives

1.661

1.562

Peroxides

683

654

Coatis

455

509

Functional Polymers

80

82

Corporate & Business Services

6

7

CBS en NBD

6

7

Totaal

10.244

10.257

Omzet per markt

Omzet per markt wordt gepresenteerd in het Overzicht van de activiteiten, zie toelichting B1.

Netto-omzet per land en regio

De hieronder weergegeven omzet is toegewezen op basis van de locatie van de klant.

In € miljoen

2019

%

2018

%

België

138

1%

153

1%

Duitsland

711

7%

727

7%

Italië

438

4%

444

4%

Frankrijk

397

4%

402

4%

Nederland

99

1%

105

1%

Verenigd Koninkrijk

287

3%

279

3%

Spanje

177

2%

191

2%

Europese Unie – Andere

519

5%

501

5%

Europese Unie

2.765

27%

2.802

27%

Europa – Andere

94

1%

103

1%

Verenigde Staten

2.896

28%

3.001

29%

Canada

165

2%

160

2%

Noord-Amerika

3.061

30%

3.161

31%

Brazilië

693

7%

681

7%

Mexico

222

2%

193

2%

Latijns-Amerika – Andere

254

2%

234

2%

Latijns-Amerika

1.169

11%

1.108

11%

Australië

100

1%

100

1%

China

962

9%

942

9%

Hong Kong

50

0%

77

1%

India

198

2%

191

2%

Indonesië

97

1%

105

1%

Japan

360

4%

357

3%

Rusland

55

1%

62

1%

Saoedi-Arabië

122

1%

110

1%

Zuid Korea

297

3%

279

3%

Thailand

188

2%

177

2%

Turkije

74

1%

73

1%

Andere

650

6%

610

6%

Azië en de rest van de wereld

3.153

31%

3.083

30%

Totaal

10.244

100%

10.257

100%

Informatie per segment

2019
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

Advanced Materials

Advanced Formulations

Performance Chemicals

Corporate & Business Services

Totaal Groep

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management en die andere elementen bevat dan hierboven gepresenteerd (zie Overzicht van de activiteiten – Aansluiting van onderliggende met IFRS-cijfers)

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

4.513

2.849

2.905

6

10.273

Intersegment verkoop

 

–3

–26

 

–30

Netto-omzet

4.512

2.846

2.879

6

10.244

Omzet andere dan van kernactiviteiten

43

17

280

643

983

Brutomarge

1.440

728

794

21

2.983

Afschrijvingen

464

1.105

228

109

1.906

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

8

9

77

1

95

Onderliggende EBITDA(1)

1.143

490

852

–163

2.322

EBIT

 

 

 

 

316

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

–242

Winstbelastingen

 

 

 

 

–153

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

236

Winst van het jaar

 

 

 

 

157

2019
In € miljoen
Overzicht van de financiële positie en andere elementen

Advanced Materials

Advanced Formulations

Performance Chemicals

Corporate & Business Services

Totaal Groep

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

375

155

177

119

826

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

141

 

141

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

4

2

11

6

23

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

Voorraden

839

379

359

9

1.587

Handelsvorderingen

555

349

452

58

1.414

Handelsschulden

397

288

363

229

1.277

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa en met een gebruiksrecht overeenstemmende activa.

Investeringen omvatten verwervingen van dochterondernemingen of overige deelnemingen (gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen).

2018
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

Advanced Materials

Advanced Formulations

Performance Chemicals

Corporate & Business Services

Totaal Groep

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management en die andere elementen bevat dan hierboven gepresenteerd (zie Overzicht van de activiteiten – Aansluiting van onderliggende met IFRS-cijfers)

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

4.386

3.060

2.831

7

10.283

Intersegment verkoop

 

–3

–23

 

–26

Netto-omzet

4.385

3.057

2.808

7

10.257

Omzet andere dan van kernactiviteiten

33

19

312

678

1.042

Brutomarge

1.474

787

737

37

3.035

Afschrijvingen

435

264

198

47

944

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

10

5

27

1

44

Onderliggende EBITDA(1)

1.197

521

729

–218

2.230

EBIT

 

 

 

 

986

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

–195

Winstbelastingen

 

 

 

 

–75

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

201

Winst van het jaar

 

 

 

 

917

2018
In € miljoen
Overzicht van de financiële positie en andere elementen

Advanced Materials

Advanced Formulations

Performance Chemicals

Corporate & Business Services

Totaal Groep

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

355

148

149

58

711

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

122

 

122

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

12

 

 

4

16

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

Voorraden

900

446

326

13

1.685

Handelsvorderingen

535

396

482

21

1.434

Handelsschulden

437

345

381

275

1.439

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

Investeringen omvatten verwervingen van dochterondernemingen of overige deelnemingen (gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen).

Vaste activa, en kapitaaluitgaven en investeringen, per land en regio (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

Vaste activa

Kapitaaluitgaven en investeringen

In € miljoen

2019

%

2018

%

2019

%

2018

%

België

253

2%

304

2%

–96

11%

–51

7%

Duitsland

438

3%

402

3%

–45

5%

–33

5%

Italië

635

5%

581

4%

–85

10%

–74

10%

Frankrijk

2.883

21%

2.906

21%

–116

14%

–111

15%

Verenigd Koninkrijk

221

2%

207

1%

–19

2%

–28

4%

Spanje

144

1%

140

1%

–19

2%

–15

2%

Europese Unie – Andere

327

2%

304

2%

–25

3%

–20

3%

Europese Unie

4.900

36%

4.844

35%

–405

48%

–332

46%

Europa – Andere

 

0%

 

0%

–18

2%

1

0%

Verenigde Staten

6.710

49%

7.239

52%

–290

34%

–249

34%

Canada

185

1%

176

1%

–11

1%

–11

2%

Noord-Amerika

6.896

50%

7.415

53%

–301

35%

–261

36%

Brazilië

266

2%

256

2%

–26

3%

–30

4%

Latijns-Amerika – Andere

40

0%

36

0%

–3

0%

–8

1%

Latijns-Amerika

306

2%

292

2%

–29

3%

–38

5%

Rusland

245

2%

168

1%

 

0%

 

0%

Thailand

135

1%

123

1%

–5

1%

–6

1%

China

563

4%

579

4%

–47

6%

–41

6%

Zuid Korea

123

1%

123

1%

–11

1%

–8

1%

India

264

2%

234

2%

–23

3%

–35

5%

Singapore

50

0%

42

0%

–3

0%

–1

0%

Japan

22

0%

18

0%

–3

0%

–2

0%

Andere

175

1%

184

1%

–2

0%

–3

0%

Azië en de rest van de wereld

1.576

12%

1.470

10%

–95

11%

–96

13%

Totaal

13.677

100%

14.022

100%

–848

100%

–727

100%

Vaste activa zijn die activa andere dan uitgestelde belastingvorderingen, leningen en overige activa. De kapitaaluitgaven en investeringen omvatten verwervingen van materiële vaste en immateriële activa, met een gebruiksrecht overeenstemmende activa (enkel 2019), deelnemingen in dochterondernemingen en overige deelnemingen (gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen). Beide zijn exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten.