Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

Toelichtingen

2019

2018

Netto-omzet

(F1)

10.244

10.257

Andere omzet dan van kernactiviteiten

(F3)

983

1.042

Gebruikte grond- en hulpstoffen en nutsvoorzieningen

 

–4.825

–5.344

Wijziging in voorraden

 

–151

165

Personeelskosten

 

–2.308

–2.229

Lonen en rechtstreekse sociale voordelen

 

–1.672

–1.634

Werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid

 

–304

–307

Pensioenen en verzekeringen

 

–155

–105

Andere personeelskosten

 

–175

–182

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(F12)

–1.906

–944

Andere variabele logistieke kosten

 

–716

–716

Andere vaste kosten

 

–1.037

–923

Toevoegingen en terugnames van voorzieningen (exclusief voorzieningen betreffende personeelsbeloningen)

(F31)

–50

–263

Kosten van operationele leases

 

 

–101

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

(F5)

–13

–3

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

(F25)

95

44

EBIT

 

316

986

Lasten van schulden

(F6)

–140

–131

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

(F6)

15

13

Overige financieringswinsten en -verliezen

(F6)

–16

–1

Disconteringskosten van de voorzieningen

(F6)

–105

–77

Opbrengsten uit eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

4

 

Winst van het jaar vóór belastingen

 

74

791

Belastingen op resultaat

(F7)

–153

–75

Winst/(verlies) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

–79

716

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

(F8)

236

201

Winst van het jaar

(F9)

157

917

toegerekend aan:

 

 

 

Solvay aandeel

 

118

877

minderheidsbelangen

 

38

39