Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De interesten op leningen worden opgenomen in de financieringskosten wanneer deze zich voordoen, met uitzondering van financieringskosten uit de verwerving, bouw en de productie van in aanmerking komende activa (zie toelichting F22 Materiële vaste activa).

De netto-wisselkoersverschillen op financiële elementen en de wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten in verband met de nettoschuld worden gepresenteerd in ‘Overige financieringswinsten en -verliezen’, met uitzondering van wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten die afdekkingsinstrumenten zijn in een kasstroomafdekking en die opgenomen worden op dezelfde lijn als de afgedekte positie wanneer die invloed heeft op de winst- en verliesrekening.

In € miljoen

2019

2018

Lasten van schulden

–117

–131

Rentelasten op leaseverplichtingen

–23

 

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

15

13

Overige financieringswinsten en -verliezen

–16

–1

Netto schuldenlasten

–141

–118

Disconteringskosten van de voorzieningen

–85

–74

Impact van verandering van disconteringsvoet op voorzieningen

–20

–3

Dividenden van eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

4

 

Nettofinancieringskosten

–242

–194

Zie toelichting F36 Nettoschuld voor meer informatie.

De toename van de netto schuldenlasten is vooral toe te schrijven aan:

  • de lagere schuldenlast als gevolg van (a) de terugbetaling op de vervaldag (juni 2018) van het resterende uitstaande bedrag van de EMTN-obligatie (€ 382 miljoen, saldo met een coupon van 4,625%), en (b) de vervroegde aflossing in 2019 van de US$ 800 miljoen senior US$ obligaties van Solvay Finance America LLC, met een initiële vervaldag in 2020 en een jaarlijkse coupon van 3,4%, samen met de uitgifte van senior obligaties (€ 600 miljoen) op 10 jaar met een jaarlijkse coupon van 0,5%;
  • de interestkost op leaseverplichtingen als gevolg van de toepassing van IFRS 16, wat in de opname van interestkosten ten belope van € -23 miljoen resulteerde;
  • de toename in de overige financieringswinsten en -verliezen van € -1 miljoen in 2018 tot € -16 miljoen in 2019, voornamelijk te wijten aan de eenmalige kosten van € -12 miljoen voor de vervroegde aflossing van de US$ 800 miljoen senior US$ obligaties van Solvay Finance America LLC.

De toename van de disconteringskosten van voorzieningen had betrekking op beloningen na uitdiensttreding (€ -14 miljoen) en milieuvoorzieningen (€ 3 miljoen), en kan voornamelijk worden toegeschreven aan de evolutie van de toepasselijke disconteringsvoeten (zie ook toelichting F34 Voorzieningen).