Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Actuele belastingen

Actuele belastingen worden bepaald op basis van de belastbare winst van de periode. De belastbare winst verschilt van de winst zoals gepresenteerd in de geconsolideerde winst- en verliesrekening omwille van opbrengsten en kosten die belastbaar of aftrekbaar zijn in andere periodes of die nooit belastbaar of aftrekbaar zijn. De actuele belastingschuld van de Groep wordt berekend op basis van de belastingtarieven waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode.

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen enerzijds de boekwaarden van de activa en passiva in de geconsolideerde jaarrekening en hun onderliggende fiscale boekwaarden gebruikt in de berekening van de belastbare winst.

Uitgestelde belastingvorderingen worden doorgaans opgenomen voor alle aftrekbare tijdelijke verschillen in de mate dat het waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst zal gerealiseerd worden waartegen deze tijdelijke verschillen kunnen worden afgezet.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden over het algemeen opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen.

Er worden geen uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen ingevolge de eerste opname van goodwill. Daarnaast worden er ook geen uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen opgenomen in verband met de eerste opname van een actief of verplichting in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en die geen invloed heeft op de boekhoudkundige of de belastbare winst.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen op deelnemingen in dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen, behalve in het geval dat de Groep kan beslissen over het tijdstip waarop het tijdelijk verschil teruggedraaid wordt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil in de nabije toekomst niet teruggedraaid wordt.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum beoordeeld. De boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering wordt verminderd in zoverre het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om een deel van of de volledige uitgestelde belastingvordering te kunnen gebruiken. Deze vermindering wordt teruggeboekt als het waarschijnlijk wordt dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen anders dan overgedragen fiscale verliezen worden per geval beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Zo kan een belastbare winst van nul, na aftrek van de bedragen die conform toegezegd-pensioenregelingen zijn uitgekeerd aan gepensioneerden en waarvoor een aftrekbaar tijdelijk verschil bestond, een opname van onderliggend uitgestelde belastingvorderingen rechtvaardigen. Opname van uitgestelde belastingvorderingen voor overgedragen fiscale verliezen vereist een positieve belastbare winst gedurende het jaar zodat fiscale verliezen die in het verleden zijn ontstaan kunnen worden aangewend. Gezien de onzekerheden inherent aan het voorspellen van een dergelijke positieve belastbare winst, is opname van uitgestelde belastingvorderingen uit hoofde van overgedragen fiscale verliezen gebaseerd op een analyse per geval. Deze is meestal gebaseerd op een vijfjaarse winstprognose, met uitzondering van enige financiële ondernemingen waarvoor tienjaarse winstprognoses goed voorspelbaar zijn en aldus worden gebruikt.

Het Corporate Tax Reporting Team, dat de uitgestelde belastingposities van de Groep opvolgt, is betrokken bij de beoordeling van de uitgestelde belastingvorderingen.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen moeten worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode. De waardering van uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die zouden voortvloeien uit de wijze waarop de entiteit op het einde van de verslagperiode de boekwaarde van haar activa en verplichtingen verwacht te realiseren of af te wikkelen.

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen, en wanneer de Groep van plan is om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen op een nettobasis af te wikkelen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen te salderen, en wanneer het winstbelasting betreft geheven door dezelfde fiscale autoriteit, en de Groep voornemens is om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen op een nettobasis af te wikkelen.

Actuele en uitgestelde belasting van de periode

Actuele en uitgestelde belastingen van de periode worden opgenomen als kost of opbrengst in de winst- en verliesrekening, behalve wanneer ze verband houden met elementen die buiten de winst- en verliesrekening worden opgenomen (in de andere elementen van het totaalresultaat of rechtstreeks in het eigen vermogen), wanneer ze eveneens buiten de winst- en verliesrekening worden opgenomen, of wanneer ze ontstaan zijn bij de initiële opname van een bedrijfscombinatie. In dit laatste geval wordt rekening gehouden met het belastingeffect in de verwerking van de bedrijfscombinatie.

F7.A. Winstbelasting

De winstbelastingen (nettokost) opgenomen in de winst- en verliesrekening stegen met € -77 miljoen in 2019 ten opzichte van 2018. De winstbelastingen (nettokost) opgenomen in de overige elementen van het totaalresultaat stegen met € 47 miljoen in 2019 ten opzichte van 2018, voornamelijk door de daling in de disconteringsvoeten van de personeelsbeloningen na uitdiensttreding.

In € miljoen

2019

2018

 

(1)

Waarvan € 11 miljoen in Aanpassingen in 2019

(2)

Waarvan € -98 miljoen in Aanpassingen in 2019

(*)

Aanpassingen

Actuele belasting voor het lopend jaar(1)

–147

–158

a)

Voorzieningen voor belastinggeschillen(*)

1

4

 

Andere actuele belasting voor voorgaande jaren(*)

3

30

b)

Actuele belastingen

–143

–124

 

Verandering van niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen(2)

–110

88

c)

Uitgestelde belastingbaten op afschrijvingen van PPA steps-ups(*)

45

50

 

Uitgestelde belastingen impact van wijzigingen in de nominale belastingsvoeten(*)

15

–2

d)

Uitgestelde belasting voor voorgaande jaren(*)

7

2

 

Terugname van uitgestelde belasting bettreffende Olie & Gas waardevermindering(*)

167

 

e)

Andere uitgestelde belastingen

–134

–89

f)

Uitgestelde belastingen

–11

49

 

Winstbelastingen opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

–153

–75

 

Winstbelastingen op elementen opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

48

1

 

Opmerking: De Onderliggende belastingkost in het Overzicht van de activiteiten omvat de winstbelastingen volgens IFRS, met uitsluiting van de Aanpassingen.

Belangrijke opmerkingen bij de actuele belastingen

a) De actuele belastingen die betrekking hadden op het huidige jaar daalden licht (€ 11 miljoen).

b) De overige actuele belastingen in verband met voorgaande jaren werden vooral beïnvloed in 2018 door de terugname van de voorziening in 2017 voor de eenmalige belasting op niet-uitgekeerde winsten voortvloeiende uit de Amerikaanse belastinghervorming die eind 2017 is doorgevoerd (€ 31 miljoen), na toepassing van de nieuwe IRS-richtlijn in 2018.

Belangrijke opmerkingen bij de uitgestelde belastingen

(Zie kolom ‘opgenomen in winst- en verliesrekening’ in de tabel in sectie F7.C. voor mutaties in uitgestelde belastingen, volgens aard)

c) Veranderingen in niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen:

 • In 2018 bedroeg deze verandering € 88 miljoen vooral als gevolg van de wettelijke reorganisatie in Brazilië (€ 38 miljoen) en de verwachte vermogenswinst op de vervreemding van Polyamides in 2019 (€ 67 miljoen);
 • in 2019, bedraagt deze verandering € -110 miljoen voornamelijk als gevolg van een herziening van het voorziene gebruik van fiscale verliezen in de holdingvennootschappen (€ -58 miljoen) en de terugname van uitgestelde belastingen (vooral op investeringsaftrek waarvan er verondersteld wordt dat deze niet tijdens de volgende vijf jaar zullen worden gebruikt) in het Verenigd Koninkrijk (€ -56 miljoen).

d) De uitgestelde belastinginvloed door veranderingen in het nominale tarief:

 • De opbrengst van € 15 miljoen in 2019 heeft voornamelijk betrekking op de update van het verwachte tarief dat van toepassing zou zijn op de terugnames van tijdelijke verschillen in Frankrijk.

e) De impact van de bijzondere waardevermindering op de Olie- & Gasactiva op de uitgestelde belastingen:

f) Overige uitgestelde belastingen

 • In 2018 bestonden de overige uitgestelde belastingen (€ -89 miljoen) uit:
 • de aanwending van voorwaartse compensatie van fiscale verliezen van € -99 miljoen;
 • de opname van uitgestelde belastingvorderingen op tijdelijke verworpen interesten in de Verenigde Staten van € 22 miljoen;
 • de retroactieve herziening van € 19 miljoen als gevolg van de toepassing van de aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen met betrekking tot hybride coupons die in de winst- en verliesrekening worden opgenomen (vóór de wijziging, opname in eigen vermogen);
 • overige nettotoename en terugnames van andere tijdelijke verschillen van € -31 miljoen.
 • In 2019 omvatten de overige uitgestelde belastingen (€ -134 miljoen):
 • het voornaamste gebruik van overgedragen fiscale verliezen voor € -92 miljoen, in de Verenigde Staten en de holdingvennootschappen;
 • de opname van uitgestelde belastingvorderingen op tijdelijke verworpen interesten in de Verenigde Staten voor € 17 miljoen;
 • overige nettotoename en terugnames van andere tijdelijke verschillen voor € -59 miljoen.

F7.B. Aansluiting van de winstbelasting

De effectieve belastingkost wordt aangesloten met de theoretisch bepaalde belastingkost door op de winst vóór belastingen van elke Groepsentiteit het toepasselijke nominale belastingtarief van het land toe te passen.

In € miljoen

2019

2018

Winst van het jaar vóór belastingen

74

791

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

95

43

Winst van het jaar vóór belastingen, exclusief het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

–21

748

Aansluiting van de belastingkost

 

 

Totale belastingkost van alle entiteiten van de Groep, berekend op basis van toepasselijke lokale nominale belastingvoeten

–77

–201

Gewogen gemiddelde nominale belastingvoet

Niet relevant

27%

Belasting impact van wijzigingen in de nominale belastingvoeten

15

–2

Verandering van niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

–110

88

Belasting impact van permanenten verschillen

37

28

Winsten en verliezen zonder belastinginkomsten of -lasten

–3

7

Amerikaanse belastingen losgekoppeld van winst van het jaar vóór belastingen

–17

–21

Voorzieningen voor belastinggeschillen

1

4

Andere belasting impact van aanpassingen in actuele en uitgestelde belastingen m.b.t. vorige jaren

12

32

Belasting impact op uitkering van dividenden

–11

–11

Effectieve belastinglasten

–153

–75

Effectieve belastingvoet

207%

10%

Het gewogen gemiddelde nominale tarief van 2019 is niet relevant aangezien de winst voor belastingen en de resultaten van investeringen opgenomen volgens de equity-methode, negatief is na de bijzondere waardevermindering van Olie- & Gasactiva ten belope van € -825 miljoen. Na uitsluiting van deze bijzondere waardevermindering was het gewogen gemiddelde nominale tarief van 2019 30% en zou vergelijkbaar zijn met het tarief van 2018 van 27%. Deze toename is voornamelijk te wijten aan een ongunstig gemengd effect met name wegens een lagere winst voor belastingen in de Verenigde Staten.

De effectieve belastingvoet was 10% in 2018 (aangepast, zie toelichtingen bij element f in de vorige tabel voor de aanpassingen aan IAS 12). De effectieve belastingvoet in 2019 is eveneens niet relevant (207%). Na uitsluiting van de bijzondere waardevermindering op Olie & Gas zou de effectieve belastingvoet 36% zijn geweest. De toename van 26% is voornamelijk te wijten aan de wijziging in de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen: € -110 miljoen in 2019 ten opzichte van € 88 miljoen dat in grote mate bijdraagt aan de significante stijging in de effectieve belastingvoet (zie toelichting op element c in bovenstaande tabel).

F7.C. Uitgestelde belastingen in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie

2019
In € miljoen

Begin balans

Opge­nomen in de winst- en verlies-rekening

Opge­nomen in de andere elemen­ten van het totaal­resultaat

Effect van wissel­koers­verschil

Herclassi­ficatie naar activa aange­houden voor verkoop

Andere

Eind balans

Tijdelijke verschillen

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

549

–35

48

3

–2

 

563

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

252

–8

 

1

–1

 

243

Materiële vaste activa

–249

 

 

–5

28

 

–229

Immateriële activa

–499

78

 

–11

 

1

–432

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa en leaseverplichtingen

 

 

 

 

 

 

–1

Goodwill

–38

128

 

 

 

 

91

Andere tijdelijke verschillen

101

–60

 

1

12

–1

55

Fiscale verliezen

359

–146

 

1

 

 

214

Fiscaal verrekenbare tegoeden

32

2

 

 

 

 

34

Activa aangehouden voor verkoop

 

30

 

 

 

–30

 

Totaal (netto bedrag)

505

–11

48

–10

36

–30

538

De netto uitgestelde belastingvorderingen bedragen € 538 miljoen op jaareinde 2019.

2018
In € miljoen

Begin balans

Opge­nomen in de winst- en verlies-rekening

Opge­nomen in de andere elemen­ten van het totaal­resultaat

Effect van wissel­koers­verschil

IFRS 9

Herclassi­ficatie naar activa aange­houden voor verkoop

Andere

Eind balans

Tijdelijke verschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

599

–41

–1

1

 

–7

–1

549

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

188

63

 

1

 

 

 

252

Materiële vaste activa en immateriële activa

–769

26

 

–29

 

24

 

–749

Goodwill(1)

–26

–12

 

 

 

 

 

–38

Andere(2)(3)

–20

115

2

 

2

4

–3

101

Fiscale verliezen

346

10

 

1

 

 

2

359

Fiscaal verrekenbare tegoeden(4)

159

–126

 

 

 

 

 

32

Activa aangehouden voor verkoop

 

13

 

 

 

 

–13

 

Totaal (netto bedrag)

476

49

1

–26

2

20

4

505

(1) Waarvan de waardeverminderingen op de Oil & Gas goodwill in de Verenigde Staten

–41

–11

 

 

 

 

 

–52

(2) Waarvan terugname van Amerikaanse eenmalige belasting

–123

123

 

 

 

 

 

 

(3) Waarvan herwerking of coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

 

19

 

 

 

 

–19

 

(4) Waarvan terugname van Amerikaanse buitenlandse fiscaal verrekenbare tegoeden door de terugname van eenmalige belasting

123

–123

 

 

 

 

 

 

De netto uitgestelde belastingvorderingen bedroegen aan het einde van 2018 € 505 miljoen.

De voornaamste bronnen van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen op het einde van 2019 zijn als volgt:

2019
In € miljoen

Uitgestelde belasting­vorderingen

Uitgestelde belasting­verplichtingen

Netto uitgestelde belastingen vóór waarde­vermindering

Waarde­vermindering

Netto uitgestelde belastingen

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

609

–10

599

–35

563

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

272

–4

267

–24

243

Materiële vaste activa

–1

–198

–198

–31

–229

Immateriële activa

66

–498

–432

 

–432

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa en leaseverplichtingen

80

–81

–1

 

–1

Goodwill

91

 

91

 

91

Andere

114

–49

65

–10

55

Tijdelijke verschillen

1.230

–840

391

–100

290

Operationele verliezen

1.590

 

1.590

–1.419

171

Niet-operationele verliezen

339

 

339

–297

42

Fiscale verliezen

1.929

 

1.929

–1.716

213

Overgedragen fiscaal verrekenbare tegoeden

78

 

77

–43

34

Verrekening van uitgestelde belastingen

–658

658

 

 

 

Uitgestelde belastingen

2.579

–182

2.397

–1.859

538

2018
In € miljoen

Uitgestelde belasting­vorderingen

Uitgestelde belasting­verplichtingen

Netto uitgestelde belastingen vóór waarde­vermindering

Waarde­vermindering

Netto uitgestelde belastingen

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

563

–10

553

–4

549

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

297

–3

294

–42

252

Materiële vaste activa

 

–259

–259

10

–249

Immateriële activa

47

–546

–499

 

–499

Goodwill

15

–52

–38

 

–38

Andere

163

–39

123

–22

101

Tijdelijke verschillen

1.084

–911

174

–58

116

Operationele verliezen

1.723

 

1.723

–1.418

304

Niet-operationele verliezen

364

 

364

–310

54

Fiscale verliezen

2.087

 

2.087

–1.729

359

Overgedragen fiscaal verrekenbare tegoeden

78

 

78

–46

32

Verrekening van uitgestelde belastingen

–555

555

 

 

 

Uitgestelde belastingen

2.694

–355

2.339

–1.833

505

De totale netto uitgestelde belastingvorderingen van € 538 miljoen op het einde van 2019 zijn € 33 miljoen hoger dan in 2018. De voornaamste wijzigingen in 2019 hebben betrekking op de volgende zaken:

 • Uitgestelde belastingvorderingen op de voorzieningen voor personeelsbeloningen: € 563 miljoen op jaareinde 2019, € 14 miljoen hoger dan in 2018. De wijziging had voornamelijk betrekking op de terugname van tijdelijke verschillen in de winst- en verliesrekening en door de belastingen op de herwaarderingen in de andere elementen van het totaalresultaat op de voorzieningen voor personeelsbeloningen (zie toelichting F34.A. Voorzieningen voor personeelsbeloningen);
 • Uitgestelde belastingverplichtingen op immateriële activa voor € -432 miljoen op jaareinde 2019, € 67 miljoen lager dan in 2018. De daling van deze verplichtingen in 2019 weerspiegelt voornamelijk het belastingeffect van € 45 miljoen van de afschrijving in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van de step-ups van immateriële activa als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs;
 • Uitgestelde belastingen op goodwill: € 91 miljoen op jaareinde 2019, € 127 miljoen hoger dan in 2018, voornamelijk als gevolg van de terugname van de uitgestelde belastingverplichting en de opname van uitgestelde belastingvorderingen in de Verenigde Staten door de bijzondere waardevermindering van de aftrekbare goodwill op Olie & Gas in de Amerikaanse belastingeenheid, d.i. € 139 miljoen uit een totaal voor alle tijdelijke verschillen van € 167 miljoen;
 • Uitgestelde belastingen op fiscale verliezen: € 214 miljoen op jaareinde 2019, € -145 miljoen lager dan in 2018, voornamelijk tengevolge van het gebruik van de belangrijke fiscale verliezen van € -92 miljoen en de wijziging in de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op fiscale verliezen in de holdingvennootschappen voor € -58 miljoen.
 • Uitgestelde belastingvorderingen op overige tijdelijke verschillen: € 55 miljoen op jaareinde 2019, € -46 miljoen lager dan in 2018. Deze daling heeft betrekking tot:
 • Bijkomende tijdelijke verworpen interesten in de Verenigde Staten voor € 17 miljoen;
 • Bijkomende uitgestelde belastingverplichtingen op niet-uitgekeerde winsten voor € -13 miljoen, voornamelijk in de Verenigde Staten;
 • Voorraden voor € -8 miljoen;
 • Aanpassingen gelinkt aan beëindigde bedrijfsactiviteiten voor € -30 miljoen;
 • Overige effecten voor € -12 miljoen.

Uitgestelde belastingverplichtingen op niet-uitgekeerde winsten werden enkel voor € -44 miljoen opgenomen. Een bedrag van € 20 miljoen was niet opgenomen omdat de Groep zeggenschap heeft over de timing van de afwikkeling van de tijdelijke verschillen en het waarschijnlijk is dat deze afwikkeling in de nabije toekomst niet zal plaatsvinden.

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen waarvan de afwikkeling afhangt van toekomstige belastbare winsten bovenop de winst die afkomstig is van het terugdraaien van bestaande belastbare tijdelijke verschillen binnen entiteiten die een fiscaal verlies hebben geleden in het huidige of het voorgaande jaar in het betreffende belastinggebied bedraagt € 601 miljoen. Deze opname is gerechtvaardigd vanwege de gunstige verwachtingen aangaande toekomstige belastbare winsten.

F7.D. Overige informatie

Voor het grootste deel van de overgedragen fiscale verliezen van de Groep zijn geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. De niet-opgenomen fiscale verliezen zijn vooral toe te schrijven aan landen waar deze voor onbepaalde tijd kunnen worden overgedragen. De volgende tabel geeft een overzicht van de overgedragen fiscale verliezen die uitgestelde belastingvorderingen genereren, gerangschikt volgens vervaldatum.

In € miljoen

2019

2018

Binnen 1 jaar

12

19

Binnen 2 jaar

19

18

Binnen 3 jaar

15

6

Binnen 4 jaar

24

18

Binnen 5 jaar of meer

38

202

Zonder tijdslimiet

713

1.037

Fiscale verliezen waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen

822

1.302

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen

6.803

6.916

Totaal overgedragen fiscale verliezen

7.625

8.217

De overgedragen fiscale verliezen (€ 822 miljoen) hebben uitgestelde belastingvorderingen voor € 214 miljoen gegenereerd. In 2018 hebben de overgedragen fiscale verliezen (€ 1.302 miljoen) uitgestelde belastingvorderingen gegenereerd van € 359 miljoen. De daling in de overgedragen fiscale verliezen die uitgestelde belastingvorderingen hebben gegenereerd, is voornamelijk te wijten aan het gebruik van fiscale verliezen in de Verenigde Staten.