Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met IAS 1 Presentatie van de jaarrekening, heeft de Groep ervoor gekozen om twee overzichten te presenteren, nl. een geconsolideerde winst- en verliesrekening, onmiddellijk gevolgd door een geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat.

De andere elementen van het totaalresultaat worden gegeven vóór de hiermee gepaard gaande belastingimpact met een lijn die het totale bedrag aan winstbelasting over deze elementen voorstelt. Meer informatie over de belastingimpact leest u verder in deze toelichting.

Overzicht van de belastingeffecten op elk van de andere elementen van het totaalresultaat

N.B.: onderstaande tabel geeft de totale andere elementen van het totaalresultaat weer voor het totale aantal aandelen van Solvay en de minderheidsbelangen.

In € miljoen

2019

2018

Bedrag vóór belastingen

Belastingkost (–)/-opbrengst (+)

Bedrag na belastingen

Bedrag vóór belastingen

Belastingkost (–)/-opbrengst (+)

Bedrag na belastingen

Effectief deel van winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

–53

1

–52

–61

5

–57

Herclassificatie naar de winst- en verliesrekening

58

 

58

14

 

14

Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking (zie toelichting F35)

5

1

6

–47

5

–42

Wisselkoersverschillen van het jaar

141

 

141

241

 

241

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

–1

 

–1

13

 

13

Wisselkoersverschillen – Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

140

 

140

255

 

255

Aandeel in de andere elementen van het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures geconsolideerd via de equity-methode die daarna naar winst of verlies zullen worden overgeboekt

24

 

24

–34

 

–34

Elementen die geherklasseerd worden

169

1

170

173

5

179

Winsten en verliezen op eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

3

–2

1

3

 

4

Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegd-pensioenregelingen (zie toelichting F34)

–163

49

–113

26

–4

22

Aandeel in de andere elementen van het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures geconsolideerd via de equity-methode die daarna niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt

–2

 

–2

 

 

 

Elementen die niet geherklasseerd worden

–162

47

–115

29

–4

26

Andere elementen van het totaalresultaat

7

48

55

203

1

204

Wisselkoersverschillen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening op het einde van elke verslagperiode worden de activa en de verplichtingen van de buitenlandse activiteiten van de Groep op balansdatum omgerekend in EUR tegen de slotkoers. De opbrengsten en kosten van deze entiteiten worden omgerekend tegen de gemiddelde koers, behalve wanneer de impact van de gemiddelde koers wezenlijk verschilt van de toepassing van de marktkoers op hun respectievelijke transactiedatum, in welk geval laatstgenoemde gebruikt wordt. Mochten er eventuele wisselkoersverschillen ontstaan, dan worden die opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat als ‘wisselkoersverschillen’.

Wisselkoersverschillen worden geherklasseerd van eigen vermogen naar winst of verlies bij:

  • een vervreemding van het volledige belang van de Groep in een buitenlandse activiteit, of een gedeeltelijke vervreemding met verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit. In dat geval worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toerekenbaar is aan de Groep geherklasseerd naar winst of verlies. Eventuele wisselkoersverschillen die voorheen toegerekend werden aan de minderheidsbelangen worden uit de balans verwijderd, maar worden niet geherklasseerd naar winst of verlies;
  • een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een gezamenlijke overeenkomst of een geassocieerde deelneming die een buitenlandse activiteit omvat, wanneer het belang dat behouden wordt een financieel actief is. In dat geval worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toerekenbaar is aan de Groep geherklasseerd naar winst of verlies;
  • een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een joint venture of een geassocieerde deelneming die een buitenlandse activiteit omvat en die verwerkt blijft als een joint venture of geassocieerde deelneming. In dit geval is een evenredig deel van de gecumuleerde wisselkoersverschillen geherklasseerd naar winst of verlies.

In het geval van een gedeeltelijke vervreemding (d.i. zonder verlies van zeggenschap) van een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit wordt het evenredige gedeelte van de gecumuleerde wisselkoersverschillen toegewezen aan de minderheidsbelangen en niet in winst of verlies opgenomen.

In geval van (a) een kapitaalvermindering bij een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap of (b) een kapitaalvermindering bij een investering opgenomen volgens de equity-methode zonder aanpassing van het deel van het aandelenbelang gehouden in de betreffende investering, worden gecumuleerde wisselkoersverschillen niet geherklasseerd van eigen vermogen naar winst of verlies.

Goodwill en ‘reële waarde’-aanpassingen die ontstaan uit de overname van een buitenlandse activiteit worden beschouwd als activa en verplichtingen van de buitenlandse activiteit en omgerekend in de presentatievaluta van de Groep tegen de slotkoers.

De totale positieve wisselkoersverschillen bedragen € 164 miljoen in 2019 en hebben enkel betrekking op het aandeel van de Groep. Ze betreffen de revaluatie van de Amerikaanse dollar (€ 115 miljoen), de Russische roebel (€ 26 miljoen), de Mexicaanse peso (€ 12 miljoen), en de devaluatie van het Britse pond (€ -15 miljoen), ten opzichte van de euro.

In 2018 bedroegen de totale positieve wisselkoersverschillen € 220 miljoen, bestaande uit:

  • € 207 miljoen aan wisselkoersverschillen, waarvan € 202 miljoen voor het aandeel van de Groep; en
  • de herclassificatie van € 13 miljoen aan wisselkoersverlies, die vooral betrekking heeft op de verkoop van natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte, waarvan € 15 miljoen bestemd voor de Groep.

De € 207 miljoen aan wisselkoersverschillen hadden betrekking op de revaluatie ten opzichte van de euro van de Amerikaanse dollar (€ 289 miljoen) en de devaluatie van de Braziliaanse real (€ -30 miljoen), de Chinese renminbi (€ -24 miljoen) en de Russische roebel (€ -25 miljoen).