Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Een immaterieel actief is een identificeerbaar niet-monetair actief zonder fysieke vorm. Het is identificeerbaar wanneer het kan worden afgescheiden, d.w.z. het kan worden afgescheiden of losgemaakt van de Groep, of wanneer het ontstaat uit contractuele of andere juridische rechten. Een immaterieel actief zal alleen worden opgenomen indien:

  1. het waarschijnlijk is dat de verwachte toekomstige economische voordelen die toe te schrijven zijn aan het actief naar de Groep zullen vloeien; en
  2. de kostprijs van het actief op een betrouwbare manier kan worden gewaardeerd.

Immateriële activa die verworven of intern ontwikkeld werden, worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs van een verworven immaterieel actief omvat de aankoopprijs, de invoerrechten en niet-terugbetaalbare aankoopbelastingen, na aftrek van handels- en andere kortingen, en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Uitgaven na initiële opname op immateriële activa worden enkel opgenomen als het waarschijnlijk is dat ze de toekomstige economische voordelen verbonden aan het specifieke actief doen toenemen. Andere uitgaven worden ten laste genomen wanneer ze worden opgelopen.

Na hun initiële opname worden immateriële activa gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen. Immateriële activa worden lineair afgeschreven over hun geschatte gebruiksduur, die niet langer is dan hun eventuele contractuele looptijd. De geschatte gebruiksduur, de restwaarde en de afschrijvingsmethode worden op elk jaareinde herzien, en elke wijziging in de schattingen wordt op prospectieve basis verwerkt.

Patenten en merken

2–20 jaar

Software

3–5 jaar

Ontwikkelingskosten

2–5 jaar

Klantenrelaties

5–29 jaar

Overige immateriële activa – Technologie

5–20 jaar

De afschrijvingskosten worden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen onder kostprijs van de omzet, administratieve kosten, kosten voor onderzoek en ontwikkeling en overige operationele winsten en verliezen.

Het actief wordt getest op bijzondere waardevermindering indien (a) er een aanwijzing is voor bijzondere waardevermindering en (b) jaarlijks voor projecten onder ontwikkeling (zie toelichting F27 Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa, immateriële activa, met en gebruiksrecht overeenstemmende activa, en investeringen die worden verwerkt volgens de equity-methode).

Immateriële activa worden uit het geconsolideerde overzicht van de financiële positie verwijderd bij vervreemding of wanneer er in de toekomst naar verwachting geen economisch voordeel meer gehaald zal worden uit het gebruik of de vervreemding ervan. De winst of het verlies als gevolg van de verwijdering van een immaterieel actief uit de balans wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening op het tijdstip van verwijdering uit de balans.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderzoekskosten worden als kosten in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Ontwikkelingskosten worden alleen opgenomen als activa als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de kostprijs van het actief kan op een betrouwbare manier worden bepaald;
  • de technische haalbaarheid van het product is bewezen;
  • het product of proces zal gecommercialiseerd worden of intern worden aangewend;
  • er wordt verwacht dat de activa toekomstige economische voordelen zullen genereren (bv. er bestaat een potentiële markt voor het product of het nut voor interne aanwending is bewezen);
  • de nodige technische, financiële en andere middelen zijn aanwezig om het project te finaliseren.

Deze ontwikkelingskosten omvatten personeelskosten, materiaalkosten en diensten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de projecten, en een gepast aandeel in de algemene kosten, met inbegrip, en waar van toepassing, van financieringskosten. De immateriële activa worden afgeschreven vanaf het moment waarop zij beschikbaar zijn voor gebruik, d.w.z. zodra zij ter plaatse zijn en in de juiste staat om te kunnen functioneren op de manier die het management voor ogen had. Ontwikkelingskosten die niet aan de bovenvermelde criteria voldoen, worden ten laste genomen wanneer ze worden opgelopen.

Patenten, handelsmerken en klantenrelaties

Deze immateriële activa zijn met name verworven door bedrijfscombinaties. Klantenrelaties bestaan uit klantenlijsten.

Overige immateriële activa

Overige immateriële activa bestaan voornamelijk uit technologie, afzonderlijk verkregen of uit bedrijfscombinaties.

In € miljoen

Ontwikkelings­kosten

Merken en octrooien

Klanten­relaties

Overige immateriële activa

Totaal

Brutoboekwaarde

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

285

1.588

1.888

717

4.479

Investeringen

88

19

 

35

142

Buitengebruikstelling en vervreemding

–6

–5

 

–5

–16

Verwervingen via bedrijfscombinaties

 

 

 

5

5

Wisselkoersverschillen

2

34

68

18

122

Andere

2

25

 

–28

–1

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

1

 

 

1

2

Op 31 december 2018

372

1.661

1.956

743

4.731

Investeringen

77

5

 

24

106

Buitengebruikstelling en vervreemding

–9

–39

 

–2

–50

Verwervingen via bedrijfscombinaties

 

2

 

 

2

Wisselkoersverschillen

2

18

30

12

62

Andere

–6

24

 

–17

1

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

–3

2

 

1

–1

Op 31 december 2019

433

1.673

1.986

760

4.851

Cumulatieve afschrijvingen

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

–74

–680

–492

–293

–1.539

Afschrijvingen

–36

–110

–135

–49

–330

Bijzondere waardeverminderingen

–2

 

 

 

–3

Buitengebruikstelling en vervreemding

6

5

 

5

16

Wisselkoersverschillen

 

–5

–10

–8

–23

Andere

 

2

–4

14

12

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–1

 

–3

–4

Op 31 december 2018

–105

–790

–640

–335

–1.871

Afschrijvingen

–48

–105

–116

–55

–323

Bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

–53

–53

Buitengebruikstelling en vervreemding

9

39

 

2

50

Wisselkoersverschillen

 

–4

–5

–5

–14

Andere

 

–1

1

 

 

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

3

–4

 

3

2

Op 31 december 2019

–141

–865

–760

–443

–2.209

Nettoboekwaarde

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

211

908

1.396

424

2.940

Op 31 december 2018

266

872

1.315

408

2.861

Op 31 december 2019

291

807

1.226

318

2.642

Immateriële activa hebben voornamelijk betrekking op immateriële activa verkregen door de acquisities van Rhodia en Cytec. De gemiddelde resterende gebruiksduur van de activa van Rhodia is 3 jaar, die van Cytec is 13 jaar. Bijzondere waardeverminderingen opgenomen in 2019 hebben betrekking op de Novecare Olie- & Gasactiviteit.