Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De overname van dochterondernemingen wordt verwerkt volgens de overnamemethode. De vergoeding voor elke overname wordt berekend als de som van de reële waarden van de overgedragen activa op de overnamedatum en de aangegane of overgenomen verplichtingen en de door de Groep uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten in ruil voor zeggenschap over de overgenomen partij. Aan de overname gerelateerde kosten worden onmiddellijk in winst of verlies opgenomen wanneer ze worden opgelopen.

Waar toepasbaar omvat de vergoeding voor de overname elk actief of verplichting als gevolg van een voorwaardelijke vergoedingsovereenkomst, dat gewaardeerd wordt aan de reële waarde op overnamedatum. Toekomstige wijzigingen aan deze reële waarde worden retrospectief verwerkt als ze beantwoorden aan aanpassingen tijdens de waarderingsperiode (zie hieronder). Alle andere wijzigingen in de reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding opgenomen als actief of verplichting worden opgenomen in overeenstemming met de relevante IFRS, meestal in de winst- en verliesrekening.

Wanneer een bedrijfscombinatie in verschillende fasen wordt gerealiseerd, wordt het voorheen gehouden belang in de verworven entiteit geherwaardeerd tegen de reële waarde op overnamedatum (d.i. de datum waarop de Groep zeggenschap verkrijgt) en de eventuele winst of het eventuele verlies wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen. Bedragen die voorafgaand aan de overnamedatum voortvloeien uit het belang in de overgenomen partij die voorheen werden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat worden geherklasseerd naar winst of verlies, op dezelfde basis die vereist zou zijn indien de overnemende partij het voorheen aangehouden belang had vervreemd.

De identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen partij die aan de opnamecriteria volgens IFRS 3 Bedrijfscombinaties voldoen, worden opgenomen en gewaardeerd tegen hun reële waarde op de overnamedatum, behalve:

  • uitgestelde belastingvorderingen of –verplichtingen en verplichtingen en activa uit hoofde van de personeelsbeloningen worden opgenomen en gewaardeerd in overeenstemming met respectievelijk IAS 12 Winstbelastingen en IAS 19 Personeelsbeloningen;
  • verplichtingen of eigen-vermogensinstrumenten verbonden aan de vervanging door de Groep van op aandelen van een overgenomen partij gebaseerde betalingen, worden gewaardeerd in overeenstemming met IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen; en
  • activa (of groepen activa die worden vervreemd) die geklasseerd worden als aangehouden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, in overeenstemming met deze standaard worden gewaardeerd.

Als de initiële verwerking van een bedrijfscombinatie niet voltooid is op het einde van de verslagperiode waarin de bedrijfscombinatie plaatsvond, presenteert de Groep voorlopige bedragen voor de posten die nog niet volledig zijn verwerkt. Tijdens de waarderingsperiode (zie verder) worden de opgenomen voorlopige bedragen aangepast, of worden bijkomende activa of verplichtingen opgenomen om nieuwe informatie te weerspiegelen over feiten en omstandigheden die op de overnamedatum bestonden en die, indien bekend, de waardering van de per die datum opgenomen bedragen zouden hebben beïnvloed.

De waarderingsperiode is de periode vanaf de datum van de overname tot de datum waarop de Groep de complete informatie ontvangt over de feiten en omstandigheden die op de overnamedatum bestonden, en kan niet meer dan twaalf maanden bedragen.

Goodwill

Goodwill ontstaan uit een bedrijfscombinatie wordt opgenomen als een actief op het moment dat de zeggenschap wordt verkregen (de overnamedatum). Goodwill is het verschil tussen het totaal van:

  1. de overgedragen vergoeding;
  2. het bedrag van minderheidsbelangen in de overgenomen partij; en
  3. bij een bedrijfscombinatie in verschillende fasen, de reële waarde op de overnamedatum van het voorheen aangehouden belang in de overgenomen partij,

en het door de Groep verworven aandeel in de reële waarde van de netto identificeerbare activa van de entiteit op de overnamedatum.

Goodwill wordt niet afgeschreven maar wordt getest op bijzondere waardevermindering. Dat gebeurt elk jaar of vaker indien er aanwijzingen zijn van bijzondere waardevermindering.

Voor het testen op bijzondere waardevermindering wordt goodwill toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden (of een groep van kasstroomgenererende eenheden) van de Groep in overeenstemming met IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa.

Een kasstroomgenererende eenheid (KGE) is de kleinste identificeerbare groep van activa die een instroom van kasmiddelen genereert die in ruime mate onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen van andere activa of groepen van activa.

Deze testen bestaan erin om de boekwaarde van activa of (groepen van) KGE’s te vergelijken met hun realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde van een actief of een (groep van) KGE(‘s) is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en zijn bedrijfswaarde. Indien de realiseerbare waarde van een KGE lager is dan de boekwaarde ervan, wordt het bijzondere waardeverminderingsverlies eerst in mindering gebracht van de boekwaarde van de goodwill die aan de eenheid werd toegewezen. Daarna wordt de bijzondere waardevermindering toegewezen aan de andere vaste activa die tot de eenheid behoren, evenredig met hun boekwaarde. Wanneer eenmaal een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill is opgenomen, wordt dat in een latere periode niet teruggenomen.

Activa aangehouden voor verkoop omvatten de betreffende goodwill.

Bij de verkoop van een activiteit binnen een KGE waaraan goodwill werd toegekend, dient het overeenstemmende deel van de goodwill in rekening te worden gebracht bij de berekening van de winst of het verlies op de vervreemding. Deze wordt berekend op basis van de relatieve waarde van de verkochte activiteit en van het aandeel in de KGE dat niet wordt vervreemd, tenzij een andere methode beter is om de goodwill van de vervreemde activiteit weer te geven.

Goodwill – overzicht

In € miljoen

Totaal

Nettoboekwaarde

 

Op 31 december 2017

5.042

Wisselkoersverschillen

139

Andere

–8

Op 31 december 2018

5.173

Wisselkoersverschillen

66

Bijzondere waardeverminderingen

–771

Op 31 december 2019

4.468

In 2019 heeft de bijzondere waardevermindering voornamelijk betrekking op de Novecare Olie- & Gasactiviteit. De wisselkoersverschillen in 2018 en 2019 zijn vooral toe te schrijven aan de goodwill uitgedrukt in Amerikaanse dollars.

Goodwill per (groep van) KGE(‘s)

De goodwill die ontstaat bij een bedrijfscombinatie wordt bij de overname toegewezen aan de KGE of groepen KGE’s die naar verwachting zullen genieten van de voordelen van de bedrijfscombinatie.

In € miljoen

2018

2019

Openings­balans

Aanpas­singen

Wissel­koers­verschillen

Eind­balans

Over­boeking

Bijzondere waarde­verminder­ingen

Wissel­koers­verschillen

Eind­balans

Operationele Segmenten – Groepen van KGE's

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Materials

493

 

 

493

 

 

 

493

Advanced Formulations

194

 

 

194

–46

 

 

148

Performance Chemicals

86

 

 

86

 

 

 

86

(Groepen van) KGE's

 

 

 

 

 

 

 

 

Composite Materials

1.266

–8

61

1.319

 

–13

27

1.334

Novecare

1.231

 

33

1.264

–698

 

3

569

Novecare Olie & Gas

 

 

 

 

744

–758

15

 

Technology Solutions

903

 

43

946

 

 

19

966

Special Chem

225

 

 

225

 

 

 

226

Specialty Polymers

178

 

1

179

 

 

1

180

Soda Ash and Derivatives

162

 

 

162

 

 

 

162

Coatis

82

 

 

82

 

 

 

82

Silica

72

 

 

72

 

 

 

72

Aroma Performance

49

 

 

49

 

 

 

49

Energy Services

50

 

 

50

 

 

 

50

Hydrogen Peroxide Europe

21

 

 

21

 

 

 

21

Hydrogen Peroxide Mercosul

14

 

 

14

 

 

 

14

Hydrogen Peroxide Nafta

7

 

 

7

 

 

 

7

Hydrogen Peroxide Asia

11

 

 

11

 

 

1

11

Totaal goodwill

5.042

–8

139

5.173

 

–771

66

4.468

De afsplitsing uit Novecare van Novecare Olie & Gas, die nu als een afzonderlijke KGE wordt beschouwd, wordt beschreven in Voornaamste gebeurtenissen en belangrijkste wijzigingen in de consolidatiekring gedurende het jaar en toelichting F27 Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa, immateriële activa, met en gebruiksrecht overeenstemmende activa, en investeringen die worden verwerkt volgens de equity-methode. De goodwill toegewezen aan Novecare Olie & Gas werd volledig afgewaardeerd (€ -758 miljoen).