Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een groep activa die wordt afgestoten is een groep van activa die kan worden afgestoten, door verkoop of anderszins, als een groep in een gezamenlijke transactie, en de verplichtingen die rechtstreeks aan deze activa verbonden zijn, worden bij deze transactie overgedragen. Deze groep omvat eveneens de goodwill verworven in een bedrijfscombinatie als de groep een kasstroomgenererende eenheid is waaraan de goodwill toegewezen is of wanneer het een activiteit is binnen een dergelijke kasstroomgenererende eenheid.

Een vast actief, of een groep activa die wordt afgestoten, worden geklasseerd als aangehouden voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door hun voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop zeer waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) gereed is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat. Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke verkoop als het gepaste management niveau zich heeft verbonden tot een plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) en als een operationeel plan om een koper te vinden en het plan te voltooien, opgestart werd. Bovendien moet het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) op actieve wijze voor verkoop op de markt gebracht worden tegen een redelijke prijs in verhouding tot zijn huidige reële waarde, dient de verkoopovereenkomst naar verwachting afgesloten te worden binnen het jaar na de datum van de classificatie, en uit de handelingen om het plan te voltooien dient te blijken dat het onwaarschijnlijk is dat er belangrijke wijzigingen zullen aangebracht worden aan het plan, of dat het plan ingetrokken zal worden.

Wanneer de Groep zich heeft verbonden tot een verkoop die een verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met zich meebrengt, dan dienen alle activa en passiva van deze dochteronderneming geklasseerd te worden als aangehouden voor verkoop als aan de hierboven beschreven criteria voldaan is ongeacht of de Groep een minderheidsbelang zal aanhouden in de dochteronderneming na de verkoop.

Vaste activa (en groepen activa die worden afgestoten) die geklasseerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen reële waarde minus de verkoopkosten als deze lager is dan de boekwaarde. Een eventueel overschot van de boekwaarde tegenover de reële waarde minus de verkoopkosten wordt opgenomen als een bijzonder waardeverminderingsverlies. Zodra activa geklasseerd worden als aangehouden voor verkoop worden ze niet langer afgeschreven. Geconsolideerde overzichten van financiële positie voor voorgaande perioden worden niet herwerkt om de nieuwe classificatie van vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) als aangehouden voor verkoop te weerspiegelen.

 

2019

2018

In € miljoen

Polyamides

Polyamides

Operationeel Segment

Performance Chemicals

Performance Chemicals

Materiële vaste activa

817

670

Goodwill

173

173

Immateriële activa

69

71

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa

35

 

Deelnemingen

1

1

Belastingvorderingen

34

32

Voorraden

236

249

Handelsvorderingen

186

200

Andere activa

33

39

Activa aangehouden voor verkoop

1.586

1.434

Voorzieningen

81

75

Uitgestelde belastingverplichtingen

110

72

Andere langlopende verplichtingen

21

10

Handelsschulden

147

217

Belastingschulden

14

12

Andere verplichtingen

63

48

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

437

435

Netto boekwaarde van de groep van activa die worden afgestoten

1.149

999

Opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

Wisselkoersverschillen

19

21

Toegezegd-pensioenregelingen

–5

–3

Andere elementen van het totaalresultaat

14

17

De materiële vaste activa namen toe als gevolg van de blijvende kapitaalsinvesteringen. Sinds de classificatie van Polyamides als aangehouden voor verkoop (2017) worden geen afschrijvingen opgenomen.