Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Aandelenkapitaal

Gewone aandelen worden geklasseerd als eigen vermogen.

Bijkomende kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen worden in het eigen vermogen opgenomen als een vermindering, na belasting, van de opbrengsten van de uitgifte van aandelen.

Reserves

De reserves omvatten:

 • eigen aandelen;
 • eeuwigdurende hybride obligaties die als eigen vermogen worden geklasseerd indien er geen onvermijdelijke contractuele verplichting is om de hoofdsom en de rente van de hybride obligaties terug te betalen (geen eindvervaldatum, de rente moet jaarlijks betaald worden, maar kan naar eigen goeddunken van de emittent voor onbepaalde tijd uitgesteld worden);
 • ingehouden winsten;
 • wisselkoersverschillen in het consolidatieproces met betrekking tot de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten die uitgedrukt zijn in een functionele valuta andere dan de euro;
 • de invloed van de herwaardering van de reële waarde van eigen-vermogensinstrumenten tegen reële waarde opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat;
 • de impact van de herwaardering tegen reële waarde van financiële instrumenten gedocumenteerd als afdekkingsinstrumenten in kasstroomafdekkingen;
 • actuariële winsten en verliezen van toegezegd-pensioenregelingen.

Minderheidsbelangen

Onder minderheidsbelangen wordt verstaan het aandeel van minderheidsbelangen in de nettoactiva en in het totaalresultaat van dochterondernemingen van de Groep. Dit komt overeen met de belangen in dochterondernemingen die geen eigendom zijn van de Onderneming of haar dochterondernemingen.

Eeuwigdurende hybride obligaties

Om de kapitaalstructuur te versterken heeft Solvay niet-gedateerde, ver achtergestelde eeuwigdurende obligaties uitgegeven (‘eeuwigdurende hybride obligaties’) van respectievelijk € 1,2 miljard (€ 1.194 miljoen na aftrek van uitgiftekosten) in 2013 na de overname van Chemlogics, € 1,0 miljard (€ 994 miljoen na aftrek van uitgiftekosten) in 2015 voor de financiering van de overname van Cytec, en € 300 miljoen (€ 298 miljoen na aftrek van uitgiftekosten) in november 2018. In mei 2019 heeft Solvay voor € 700 miljoen aan hybride obligaties (NC5,5 aan 4,99%) uitgegeven in 2013, afgelost na de uitoefening van de eerste call-optie.

Alle eeuwigdurende hybride obligaties worden geklasseerd als eigen vermogen omdat er geen onvermijdelijke contractuele verplichting bestaat om de hoofdsom en de interesten van de hybride obligaties terug te betalen, meer bepaald:

 • geen eindvervaldag, maar de emittent heeft een call-optie bij elke herzieningsdatum om het instrument terug te betalen;
 • de rentebetalingen kunnen naar eigen goeddunken van de emittent voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

De coupons op de eeuwigdurende hybride obligaties worden opgenomen als eigenvermogenstransacties en worden afgetrokken van het eigen vermogen in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld (zie geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen):

 • ten belope van € 57 miljoen in 2019 (€ 57 miljoen in 2018) voor de uitgifte van € 1,2 miljard in 2013 (€ 700 miljoen NC5,5 tegen 4,199% - afgelost in mei 2019 – en de openstaande € 500 miljoen NC10 tegen 5,425%);
 • ten belope van € 55 miljoen in 2019 (€ 55 miljoen in 2018) voor de uitgifte van € 1,0 miljard in 2015 (€ 500 miljoen NC5,5 tegen 5,118% en € 500 miljoen NC8.5 tegen 5,869%);
 • ten belope van € 3 miljoen in 2019 (wat overeenstemt met één kwartaal) voor de uitgifte van € 300 miljoen in 2018 (NC5,25); het verwachte dividend voor 2020 zou € 13 miljoen bedragen (jaarlijkse coupon van 4,25%).

Wanneer Solvay ervoor had gekozen geen rente te betalen aan de houders van eeuwigdurende hybride obligaties, dan zou de betaling van dividend aan gewone aandeelhouders of de terugbetaling van gewone aandelen hebben geresulteerd in een contractuele verplichting om eerder niet betaalde rente alsnog te betalen aan de houders van eeuwigdurende hybride obligaties.

De belastingimpact in verband met eeuwigdurende hybride obligaties wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen (zie ook Grondslagen van verslaggeving).

Aantal aandelen (in duizendtallen)

 

2019

2018

Uitgegeven en volledig betaalde aandelen op 1 januari

105.876

105.876

Uitgegeven en volledig betaalde aandelen op 31 december

105.876

105.876

Aangehouden eigen aandelen op 31 december

2.466

2.723