Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Solvay heeft verscheidene aandelenoptieplannen opgezet, waaronder in eigen-vermogensinstrumenten en in geldmiddelen afgewikkelde, op aandelen gebaseerde plannen.

Bij de in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de eigen-vermogensinstrumenten (met name door de uitgifte van aandelenopties). De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de eigen-vermogensinstrumenten vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze eigen-vermogensinstrumenten ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen. De reële waarde van de geleverde diensten wordt bepaald op basis van de reële waarde van de eigen-vermogensinstrumenten op toekenningsdatum. Deze wordt vervolgens niet geherwaardeerd. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal aandelenopties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De impact van de herziene schattingen wordt opgenomen als winst of verlies met een daarmee overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen.

Bij de in geldmiddelen afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de verplichting om aan de medewerkers voor deze diensten een geldbedrag over te maken op basis van de prijs (of waarde) van de eigen-vermogensinstrumenten (inclusief aandelen of aandelenopties) van de Groep (namelijk door de uitgifte van de Performance Share Units). De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de op aandelen gebaseerde betalingen vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze op aandelen gebaseerde betalingen ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in de passiva. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal opties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De invloed van de herziene schattingen wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening. De Groep waardeert de verworven diensten en de aangegane verplichting tegen de reële waarde van de verplichting. Tot de verplichting afgewikkeld is, herwaardeert de Groep de reële waarde van de verplichting op het einde van elke verslagperiode en op de afwikkelingsdatum, waarbij eventuele wijzigingen in de reële waarde opgenomen worden als winst of verlies van de periode.

Aandelenoptieplan

Zoals elk jaar sinds 1999 heeft de Raad van Bestuur in 2019 het aandelenoptieplan hernieuwd dat aan het uitvoerend management (51 begunstigden) wordt aangeboden om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep op lange termijn. Dit plan is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. De meeste managers hebben in 2019 ingeschreven op de aangeboden opties met een uitoefenkoers van € 97,05; wat overeenstemt met de gemiddelde beurskoers van het Solvay-aandeel gedurende de 30 dagen die aan het aanbod voorafgingen.

Eind december 2019 bezat de Groep 2.465.766 eigen aandelen, die werden afgetrokken van het geconsolideerde eigen vermogen.

Aandelenopties

2019

2018 – 2

2018 – 1

2017

2016

2015

Aantal toegekende en uitstaande aandelenopties op 31 december 2018

 

72.078

400.704

316.935

759.023

346.617

Toegekende aandelenopties

438.107

 

 

 

 

 

Verlies van rechten en vervallen opties

 

 

 

 

 

 

Uitgeoefende opties op aandelen

 

 

 

 

 

 

Aantal aandelenopties op 31 december 2019

438.107

72.078

400.704

316.935

759.023

346.617

Uitoefenbare aandelenopties op 31 december 2019

 

 

 

 

 

346.617

Uitoefenprijs (in €)

97,05

108,38

113,11

111,27

75,98

114,51

Reële waarde van de opties op de waarderingsdatum (in €)

17,77

20,81

19,10

23,57

17,07

24,52

Aandelenopties

2014

2013

2012

2011

2007

2006

Aantal toegekende en uitstaande aandelenopties op 31 december 2018

360.354

367.171

404.959

62.481

68.058

64.721

Toegekende aandelenopties

 

 

 

 

 

 

Verlies van rechten en vervallen opties

 

 

 

–3.257

 

–17.882

Uitgeoefende opties op aandelen

–8.872

 

–198.815

–59.224

–15.570

–46.839

Aantal aandelenopties op 31 december 2019

351.482

367.171

206.144

 

52.488

 

Uitoefenbare aandelenopties op 31 december 2019

351.482

367.171

206.144

 

52.488

 

Uitoefenprijs (in €)

101,14

104,33

83,37

61,76

90,97

102,53

Reële waarde van de opties op de waarderingsdatum (in €)

22,79

20,04

21,17

12,73

17,56

19,92

 

2019

2018

Aantal
aandelen­opties

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

Aantal
aandelen­opties

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

Op 1 januari

3.223.101

101,32

2.986.850

97,90

Toegekend gedurende het jaar

438.107

97,05

472.782

112,39

Verlies van rechten en vervallen opties gedurende het jaar

–21.139

96,25

–34.368

90,24

Uitgeoefend gedurende het jaar

–329.320

83,05

–202.164

78,58

Op 31 december

3.310.749

102,60

3.223.101

101,32

Uitoefenbaar op 31 december

1.323.902

 

1.674.361

 

De aandelenopties leidden in 2019 tot € 11 miljoen aan lasten, berekend door derden aan de hand van het Black-Scholes-model en opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening onder administratieve kosten.

De waardering van het optieplan van 2019 is gebaseerd op:

  • de koers van het onderliggend actief (aandeel van Solvay): € 100,05 op 27 februari 2019;
  • de resterende looptijd van de optie: uitoefenbaar vanaf 1 januari 2023 tot 27 februari 2027, rekening houdend met het feit dat een aantal daarvan voor het einde van de looptijd zullen worden uitgeoefend;
  • de uitoefenprijs van de optie: € 97,05;
  • de risicovrije rente: 0,39% (gemiddeld);
  • de volatiliteit van het onderliggend rendement, geschat op basis van de optieprijs: 23,00%; en
  • een dividendrendement van 3,03%.

Gewogen gemiddelde resterende contractuele looptijd:

In jaren

2019

2018

Aandelenoptieplan 2006

1,0

Aandelenoptieplan 2007

1,0

2,0

Aandelenoptieplan 2011

1,0

Aandelenoptieplan 2012

0,1

1,1

Aandelenoptieplan 2013

1,2

2,2

Aandelenoptieplan 2014

2,2

3,2

Aandelenoptieplan 2015

3,2

4,2

Aandelenoptieplan 2016

4,2

5,2

Aandelenoptieplan 2017

5,2

6,2

Aandelenoptieplan 2018 – 1

6,2

7,2

Aandelenoptieplan 2018 – 2

6,6

7,6

Aandelenoptieplan 2019

7,2

Performance Share Units (PSU)-regeling

Sinds 2013 heeft de Raad van Bestuur een jaarlijkse Performance Share Units-regeling vernieuwd, die aan het uitvoerend management aangeboden wordt om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep, en die een onderdeel vormt van het beleid inzake lange-termijnbeloning. Alle betrokken managers hebben in 2019 ingeschreven op de aangeboden PSU’s met een toekenningsprijs van € 97,05. Performance Share Units-regeling betreft een in geldmiddelen afgewikkeld, op aandelen gebaseerd plan waarbij de begunstigden een uitkering ontvangen in geldmiddelen op basis van de koers van het Solvay-aandeel evenals bepaalde prestatievoorwaarden en opgebouwde dividenden.

Bij elk plan is er een verwervingsperiode van 3 jaar, waarna er een afwikkeling in geldmiddelen geschiedt indien er aan de uitbetalingsvoorwaarden voldaan is.

Performance share units

Plan 2019

Plan 2018

Aantal PSU's

239.556

215.567

Datum van toekenning

26/02/2019

27/02/2018

Datum van verwerving

01/01/2022

01/01/2021

Wachtperiode

31/03/2019 tot 31/12/2021

31/03/2018 to 31/12/2020

Prestatievoorwaarden

40% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar
(2019, 2020, 2021)

40% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar
(2018, 2019, 2020)

40% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar
(2019, 2020, 2021)

40% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar
(2018, 2019, 2020)

20% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van het GHG Intensity vermindering objectief op het einde van het boekjaar 2021

20% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van het GHG Intensity vermindering objectief op het einde van het boekjaar 2020

Bekrachtiging van de prestatievoorwaarden

Door de Raad van Bestuur

Door de Raad van Bestuur

In 2019 bedraagt de impact op de geconsolideerde winst- en verliesrekening van de PSU’s € 17 miljoen, tegenover € 15 miljoen in 2018. De boekwaarde van de PSU-verplichting aan het eind van 2019 bedroeg € 40 miljoen, tegenover € 44 miljoen aan het eind van 2018.