Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De nettoschuld van de Groep is het saldo van de financiële schulden en de overige financiële instrumenten, en de geldmiddelen en kasequivalenten.

In € miljoen

2019

2018

Financiële schulden

4.513

3.810

Geldmiddelen en kasequivalenten

–809

–1.103

Overige financiële instrumenten

–119

–101

Nettoschuld

3.586

2.605

De stijging in de nettoschuld is voornamelijk te wijten aan (a) de stijging van de financiële schuld door de opname van bijkomende leaseverplichtingen als gevolg van de toepassing van IFRS 16 Leaseovereenkomsten ten belope van € 470 miljoen op het einde van 2019, en (b) de stijging van de thesauriebewijzen op korte termijn. De aflossing van de € 700 miljoen hybride obligaties (opgenomen in eigen vermogen) in juni 2019 met beschikbare geldmiddelen (gedeeltelijk uit de € 300 miljoen beschikbare geldmiddelen na de uitgifte van een hybride obligatie in september 2018) heeft eveneens de geldmiddelen en kasequivalenten geïmpacteerd.

Solvay’s investment grade-kredietwaardigheid is Baa2/P2 (stabiele vooruitzichten) van Moody’s en BBB/A2 (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s.

Financiële schulden: belangrijkste leningen

In € miljoen
(behalve waar anders vermeld)

 

2019

2018

Nominaal bedrag

Coupon

Einde looptijd

Door zekerheid gedekt

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

Reële waarde

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

Reële waarde

Senior obligatie US$ (144A; US$ 800 miljoen)

712

3,40%

2020

Nee

 

 

697

697

Senior obligatie €

750

1,625%

2022

Nee

746

781

745

781

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie US$ 400 miljoen)

175

3,5%

2023

Nee

169

178

165

167

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie US$ 250 miljoen)

146

3,95%

2025

Nee

143

150

140

138

Senior obligatie US$ (144A; US$ 800 miljoen)

712

4,45%

2025

Nee

709

775

695

706

Senior obligatie €

500

2,75%

2027

Nee

496

584

496

542

Senior obligatie €

600

0,500%

2029

Nee

595

582

 

 

Totaal

 

 

 

 

2.859

3.049

2.937

3.032

In 2019 heeft Solvay nv senior obligaties met looptijd van 10 jaar uitgegeven (€ 600 miljoen) met een jaarlijkse coupon van 0,5% en tegelijk de USD 800 miljoen senior obligaties van Solvay Finance America LLC, die initieel pas in 2020 vervielen, vervroegd afgelost.

De Groep is ten aanzien van de hierboven vermelde financiële schulden niet in gebreke gebleven. Er zijn geen financiële convenanten bij Solvay nv en de holdingmaatschappijen van de Groep.

Overige financiële instrumenten

In € miljoen

2019

2018

Valutaswaps

3

1

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

44

68

Overige vlottende financiële activa

72

32

Overige financiële instrumenten

119

101

De andere verhandelbare effecten op meer dan drie maanden omvatten bankwisselposities.

De overige vlottende financiële activa omvatten voornamelijk marge-stortingen van Energy Services voor instrumenten met een negatieve reële waarde en vertegenwoordigen zekerheden voor deze verplichtingen.

Geldmiddelen en kasequivalenten

In € miljoen

2019

2018

Geldmiddelen

664

907

Termijndeposito's

144

197

Geldmiddelen en kasequivalenten

809

1.103

Door de aard van geldmiddelen en kasequivalenten is hun boekwaarde gelijk, of zo goed als gelijk aan hun reële waarde.

Mutaties in de financiële schuld en in overige financiële instrumenten voortvloeiende uit financieringsactiviteiten

In € miljoen

2018

2019

Totaal

Invoering van IFRS 16

Kas­stroom van toe­name van schulden

Kas­stroom van terug­betaling van schulden

Kas­stroom van betaling van lease­verplich­tingen

Wissel­koers­wijzigingen

Wijzig­ingen in de overige vlottende financiële activa

Andere in kas­stromen uit financ­ierings­activiteiten

Overboeking van lang­lopende tot kortlopende

Andere

Totaal

Obligatieleningen

2.937

 

597

–712

 

36

 

 

 

 

2.859

Andere langlopende schulden

208

 

48

–10

 

3

 

 

–109

16

156

Langlopende financiële leaseverplichtingen

35

–36

 

 

 

1

 

 

–2

1

 

Leaseverplichtingen – Langlopende deel

 

376

 

 

 

5

 

 

–123

111

368

Langlopende verplichtingen financiële schulden

3.180

340

645

–721

 

45

 

 

–234

128

3.382

Financiële schulden op korte termijn (behalve financiële leaseverplichtingen)

616

 

2.399

–2.054

 

 

 

–28

109

–22

1.020

Valutaswaps

12

 

 

 

 

 

 

 

 

–4

8

Kortlopende financiële leaseverplichtingen

1

 

 

 

 

 

 

 

2

–2

 

Leaseverplichtingen – Kortlopende deel

 

93

 

 

–110

 

 

 

123

–5

102

Kortlopende verplichtingen financiële schulden

630

93

2.399

–2.054

–110

 

 

–28

234

–33

1.132

Financiële schulden

3.810

433

3.044

–2.776

–110

46

 

–28

 

95

4.513

Valutaswaps

–1

 

 

 

 

 

 

 

 

–1

–3

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

–67

 

 

 

 

–1

24

 

 

 

–44

Overige vlottende financiële activa

–32

 

 

 

 

 

–57

12

 

5

–73

Overige financiële instrumenten

–101

 

 

 

 

–1

–32

12

 

3

–119

Totaal kasstromen

 

433

3.044

–2.776

–110

 

–32

–16

 

 

 

De financiële schuld steeg van € 3.810 miljoen eind 2018 naar € 4.513 miljoen eind 2019.

De langlopende financiële schuld stijgt met € 202 miljoen, voornamelijk door:

  • de opname van bijkomende leaseverplichtingen als gevolg van de toepassing van IFRS 16 Leaseovereenkomsten (€ 340 miljoen op transitiedatum, € 368 miljoen per 31 december 2019);
  • de uitgifte van senior EUR obligaties voor € 600 miljoen;
  • de vervroegde aflossing van de USD 800 miljoen senior obligatie;
  • de overboeking naar kortlopende financiële schuld voor € -234 miljoen.

De kortlopende financiële schuld stijgt met € 503 miljoen, voornamelijk door:

  • openstaande commercial papers op het einde van het jaar (€ 700 miljoen in 2019, tegenover € 246 miljoen in 2018);
  • de overboeking van langlopende financiële schuld voor € 234 miljoen.

De bedragen die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen onder ‘Toename van schulden’ en ‘Terugbetaling van schulden’ hebben onder andere betrekking op de uitgifte van € 2.365 miljoen en de terugbetaling van € 1.911 miljoen aan commercial papers.

De € 111 miljoen in “Andere” heeft voornamelijk betrekking op de leaseovereenkomsten die gedurende het jaar gestart zijn, evenals wijzigingen aan leaseovereenkomsten.