Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

In € miljoen

2019

2018

ACTIVA

 

 

Vaste activa

13.286

13.883

Oprichtingskosten en immateriële activa

164

172

Materiële vaste activa

64

55

Financiële activa

13.058

13.656

Vlottende activa

5.080

5.457

Voorraden

 

 

Handelsvorderingen

862

886

Overige vorderingen

3.861

4.061

Geldbeleggingen en liquide middelen

338

492

Overlopende rekeningen

19

18

Totaal van de activa

18.366

19.340

PASSIVA

 

 

Eigen vermogen

11.337

11.207

Kapitaal

1.588

1.588

Uitgifte premies

1.200

1.200

Reserves

1.982

1.982

Overgedragen winst

6.566

6.436

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

309

323

Financiële schulden

3.353

3.015

op meer dan één jaar

2.652

2.050

op ten hoogste één jaar

701

965

Handelsschulden

84

80

Overige schulden

3.256

4.670

Overlopende rekeningen

27

45

Totaal van de passiva

18.366

19.340

De daling van het balanstotaal (€ -974 miljoen) is het gevolg van:

  • Een daling van de financiële activa met € -598 miljoen, dat vooral toe te schrijven is aan het netto-impact van:
  • De vermindering van het eigen-vermogensbelang in Solvay Finance Luxembourg (€ -1.720 miljoen), in Belgische dochterondernemingen (€ -376 miljoen) en in Solvay GmbH (€-41 miljoen);
  • De stijging van de deelneming aangehouden in Solvay Holding Inc via een kapitaalbijdrage van € 1.616 miljoen;
  • Een daling van de vlottende activa met € -377 miljoen, dat vooral toe te schrijven is aan:
  • De daling van de overige vorderingen (€ -200 miljoen) als gevolg van de aflossing van leningen door verbonden partijen en mutaties van de lopende rekeningen met verbonden partijen; en
  • De daling van de geldmiddelen aangehouden op de bank (€ -154 miljoen).

De financiële schulden bedragen € 3.353 miljoen (vergeleken met € 3.015 miljoen op het einde van 2018). De toename met € 338 miljoen is te wijten aan:

  • de aflossing van een intragroepsschuld voor € -700 miljoen;
  • de uitgifte van senior obligaties (€ 600 miljoen); en
  • de toename van commercial paper (€ 454 miljoen).

Na rekening te houden met de “Geldbeleggingen en liquide middelen” en de intragroepsleningen in “Overige vorderingen” bedraagt de netto financiële schuld € 1.944 miljoen (tegenover € 2.561 miljoen op het einde van 2018). De daling in netto financiële schuld is voornamelijk toe te schrijven aan intragroepsstromen (dividenden, kapitaalsverhogingen en -verminderingen).

Overige schulden bestaan uit lopende rekeningen bij dochterondernemingen alsmede in 2020 uit te keren dividenden (€ 397 miljoen).

Het eigen vermogen stijgt met € 130 miljoen door het surplus van de winst van het boekjaar over het dividend.