Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018

Bedrijfsopbrengsten

987

1.024

Omzet

13

11

Andere bedrijfsopbrengsten

974

1.013

Bedrijfskosten

–855

–982

Bedrijfsresultaat

132

42

Financiële kosten en opbrengsten

413

495

Winst van het boekjaar vóór belasting

545

537

Belastingen

–18

–11

Winst van het boekjaar

527

526

Te bestemmen winst van het boekjaar

527

526

De winst van het boekjaar van Solvay nv kwam in 2019 uit op € 527 miljoen, tegenover € 526 miljoen in 2018.

Dit omvat:

  • het bedrijfsresultaat ten belope van € 132 miljoen, vergeleken met € 42 miljoen in 2018. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere doorfacturaties aan de verbonden partijen;
  • financiële kosten en opbrengsten waarvan:
  • dividenden ontvangen van verschillende financiële deelnemingen ten belope van €1.469 miljoen, gedeeltelijk gecompenseerd met waardeverminderingen op aandelen (€ -985 miljoen), met inbegrip van de waardevermindering op de aandelen van Solvay Finance Luxembourg (€ 820 miljoen) na uitkering van de reserves om de kapitaalsverhoging in Solvay Holding Inc te financieren. In 2018 ontving Solvay nv dividenden voor € 177 miljoen en boekte ze een meerwaarde van € 370 miljoen op de verkoop van deelnemingen binnen de Groep;
  • het verschil tussen ontvangen en betaalde rente op financieringsactiviteiten ten bedrage van € -64 miljoen, vergeleken met een bedrag van € -62 miljoen in 2018.

Een bedrag van € 6.963 miljoen inclusief de nettowinst over het jaar is beschikbaar voor uitkering.