Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

AANPASSINGEN

Ieder van deze aanpassingen aan de IFRS resultaten wordt geacht significant te zijn naar aard of waarde. Het elimineren van deze elementen van de winstmaat verschaft de lezers relevante bijkomende informatie over de onderliggende prestatie van de Groep doorheen de tijd omdat dit coherent is met hoe de prestaties van de operaties worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en het Executief Comité. Deze aanpassingen omvatten:

 • Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties, en Resultaat van historische sanering en belangrijke juridische geschillen.
 • Impacten aangaande fusies en overnames, voornamelijk non-cash PPA impacten (bv. Reële waarde correctie van voorraden, en afschrijvingen van immateriële activa) en retentiebonussen betreffende Chemlogics en andere verwervingen,
 • Netto financiële resultaten aangaande (a) wijzigingen in discontovoeten, (b) hyperinflatie, (c) coupons aangaande hybride obligaties beschouwd als dividenden volgens IFRS, en (d) impacten van schuldbeheer (voornamelijk winsten en verliezen betreffende vervroegde terugbetaling van schulden),
 • Aanpassingen aan de resultaten van investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, betreffende bijzondere waardeverminderingsverliezen, en niet gerealiseerde wisselkoersresultaten op schulden,Resultaten van voor verkoop beschikbare financiële activa,
 • Belastingeffecten aangaande bovenstaande elementen en belastingkosten of –inkomsten uit vorige jaren.
 • Alle bovenstaande aanpassingen betreffen zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten, en omvatten de impacten van minderheidsbelangen.

AANVULLENDE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN MET BETREKKING TOT TOEGEZEGD-PENSIOENREGELINGEN

bijdragen aan fondsbeleggingen die de verplichte bijdragen aan toegezegd-pensioenregelingen overstijgen. Deze betalingen zijn discretionair en worden gedreven door het doel van waardecreatie.

BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEIT

Een component van de Groep die is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en:

 • een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;
 • deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied af te stoten; of
 • een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

BELASTINGVOET

Belastingvoet = Belasting op winst / (Winst voor belastingen – Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen – Interesten & geboekte wisselkoersresultaten op de RusVinyl joint venture). De aanpassing in de noemer betreffende geassocieerde deelnemingen en joint ventures is gemaakt omdat deze bijdragen reeds na aftrek van de belasting op winst zijn.

BIJNA-ONGELUKKEN

Ternauwernood voorkomen ongeluk of botsing

CARECHEM

Carechem 24 is een meertalige telefonische adviesdienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegang geeft tot een team van geoefende correspondenten. Carechem 24 biedt in noodgevallen bedrijven waar ook ter wereld productinformatie bij een incident met gevaarlijke stoffen.

CASHCONVERSIE

Deze ratio wordt gebruikt om de omzetting van EBITDA in contanten te meten, en is gedefinieerd als (Onderliggende EBITDA + CAPEX van voortgezette bedrijfsactiviteiten) / onderliggende EBITDA.

CEFIC

Europese Raad van de Chemische Nijverheid.

CFROI

Kasstroom Opbrengst op Investeringen meet de opbrengsten in contanten van de bedrijfsactiviteiten van Solvay. Wijzigingen in CFROI niveaus zijn relevante indicatoren betreffende de creatie van economische waarde, niettegenstaande het is aanvaard dat deze maat niet kan worden vergeleken met industriële peers. De definitie maakt gebruik van een redelijke schatting (schatting door het bedrijfsbeheer) aangaande de vervangingskost van activa en vermijdt boekhoudkundige afwijkingen, bijvoorbeeld ingevolge waardeverminderingsverliezen. Het wordt berekend als de ratio tussen de Recurrente Kasstroom en Geïnvesteerd Kapitaal, waarbij:

 • Recurrente Kasstoom = Onderliggende EBITDA + (Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, min Onderliggende Resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures) + Recurrente capex + Recurrente inkomstenbelastingen;
 • Geïnvesteerd kapitaal = Vervangingswaarde van de goodwill en de materiële vaste activa + Netto werkkapitaal + Boekwaarde van geassocieerde deelnemingen en joint ventures;
 • Recurrente capex is genormaliseerd op 2,3% van de Vervangingswaarde van de materiële vaste activa, na aftrek van goodwill waarden;
 • Recurrente inkomstenbelastingen zijn genormaliseerd op 28% van (de onderliggende EBIT min Onderliggende resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures).

CSR

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CTA

(currency translation adjustments) wisselkoersverschillen

DIVIDENDRENDEMENT (BRUTO)

Brutodividend gedeeld door de slotkoers van het aandeel op 31 december.

DIVIDENDRENDEMENT (NETTO)

Nettodividend gedeeld door de slotkoers van het aandeel op 31 december.

DJ EURO STOXX

Dow Jones Euro Stoxx is een Europese aandelenindex, samengesteld uit de 326 belangrijkste aandelen van de algemene Dow Jones index uit elf landen van de eurozone.

DJ STOXX

Dow Jones Stoxx is een Europese beursindex samengesteld uit de 665 belangrijkste Europese aandelen.

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes, of operationeel resultaat.  Deze prestatie-indicator is een maat van de operationele winstgevendheid van de Groep, ongeacht de financieringsstructuur.

EBITDA

Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (of operationeel resultaat vóór afschrijvingen).  De Groep presenteert EBITDA als een alternatieve prestatie-indicator omdat het management ervan overtuigd is dat de maat bruikbare informatie weergeeft voor de beoordeling van de operationele winstgevendheid van de Groep en de capaciteit van de Groep om operationele kasstromen te genereren.

EIGEN VERMOGEN PER AANDEEL

Eigen vermogen (aandeel Solvay) gedeeld door het aantal uitstaande aandelen op het einde van het jaar (uitgegeven aandelen minus eigen aandelen).

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA, soms ook USEPA) is een agentschap van de federale regering van de Verenigde Staten en dat opgericht werd ter bescherming van gezondheid en milieu. Het legt de regelgeving vast op basis van de wetten die in het Congres goedgekeurd worden, en het ziet toe op de naleving ervan.

EURONEXT

Wereldwijde speler op de financiële markten en leverancier van handelstechnologieën.

FTSEUROFIRST 300

De FTSEurofirst 300 Index volgt de aandelenkoers van de 300 belangrijkste ondernemingen in de regio, gerangschikt volgens de marktkapitalisatie in de FTSE Developed Europe Index.

GBU

Global Business Unit.

GEDRAGSCODE

Solvay hecht het grootste belang aan verantwoordelijk gedrag en integriteit, waarbij het rekening houdt met de duurzame groei van zijn activiteiten en zijn goede reputatie in de gemeenschappen waarin het actief is.

GEÏNTEGREERDE RAPPORTAGE

Dit is een aanpak op basis van geïntegreerd denken, die resulteert in een periodiek geïntegreerd verslag van een organisatie over de waardecreatie op termijn, en informatieverschaffing over bepaalde aspecten van de waardecreatie.

GEWONE WINST PER AANDEEL

Nettoresultaat (aandeel Solvay), gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen, na aftrek van de eigen aandelen aangekocht om aandelenoptieplan in te dekken.

GRI

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een toonaangevende organisatie op het gebied van duurzaamheid. GRI promoot verslaggeving over duurzaamheid als een manier voor organisaties om duurzamer te worden en om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling.

HBM

Menselijke biomonitoring

HEFBOOMGRAAD

(Leverage ratio) Nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12 maanden.
Onderliggende leverage ratio = onderliggende nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12
maanden.

HPPO

Waterstofperoxide propyleenoxide, nieuwe technologie om propyleenoxide te produceren met waterstofperoxide.

HSE

Gezondheid, veiligheid en omgeving

ICCA

Internationale raad voor de chemische industrie

IFRS

International Financial Reporting Standards.

IIRC

International Integrated Reporting Council

ISO 14001

De ISO 14001-familie behandelt diverse aspecten van het leefmilieubeheer. Het reikt praktische instrumenten aan voor bedrijven en organisaties die het effect van hun activiteiten op het milieu willen weten en onder controle willen krijgen, en hun milieuprestaties willen verbeteren.

ISO 14040

De ISO 14040-norm heeft betrekking op de uitvoering van studies van levenscyclusanalyses (LCA) en levenscyclusinventarisaties (LCI).

ISO 26000

ISO 26000 is een wereldwijde norm die organisaties richtlijnen geeft om op een maatschappelijk verantwoorde manier te opereren. Deze norm werd in 2010 gepubliceerd na vijf jaar onderhandelen tussen een groot aantal betrokken partijen over de hele wereld. Vertegenwoordigers van regeringen, ngo’s, de industrie, consumenten- en maatschappelijke organisaties waren betrokken bij de totstandkoming van deze norm. De norm vertegenwoordigt dus een internationale consensus.

ISO 9001

De ISO 9001-norm stelt een aantal eisen voor het opzetten van een kwalitatief managementsysteem in een organisatie, ongeacht de omvang en de activiteit ervan.

JOJ

Jaar-op-jaar vergelijking.

KAPITAALINVESTERINGEN (CAPEX)

Contanten betaald voor de verwerving van materiële en immateriële activa gepresenteerd in kasstromen uit investeringsactiviteiten en contanten betaald op de leaseverplichtingen (exclusief betaalde intresten), gepresenteerd in kasstromen uit financieringsactiviteiten. Deze indicator wordt gebruikt voor het beheer van het aangewend kapitaal in de Groep.

KASSTROOMOMZETTING

is een ratio die wordt gebruikt om de omzetting van EBITDA in cash te meten. Deze ratio wordt gedefinieerd als (onderliggende EBITDA + Capex van voortgezette activiteiten) / onderliggende EBITDA.

ONDERZOEK & INNOVATIE

meet de total contante inspanning aangaande onderzoek & ontwikkeling, of het nu om uitgegevn of gekapitaliseerde kosten gaat. Het bestaat uit kapitaalinvesteringen en uitgaven aangaande onderzoek en ontwikkeling opgenomen in het resultaat en in het overzicht van de financiële positie, vóór aftrek van subsidies, royalties en afschrijvingslasten.

ONDERZOEK- EN INNOVATIE-INTENSITEIT

is de ratio van onderzoek & innovatie op netto-omzet.

KGE

Kasstroomgenererende eenheid.

LCA

Levenscyclusanalyse

HEFBOOMGRAAD

Onderliggende nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12 maanden.

LTAR

Lost Time Accident Rate of de ongevallen met werkverlet per miljoen werkuren.

M&A-GERELATEERDE EFFECTEN

Dit omvat voornamelijk de impacten van de niet-contante toewijzing van de overnameprijs (bijvoorbeeld voorraden step-up en afschrijving van immateriële activa anders dan voor het PPA-effect van Rhodia) en retentiebonussen met betrekking tot Chemlogics en overige overnames.

MTAR

Medical Treatment Accident Rate – aantal werkongevallen die medische tussenkomst vereisen.

NATUURLIJKE WISSELKOERSAFDEKKING

Een natuurlijke wisselkoersafdekking is een investering dat het ongewenste risico beperkt door de kasstromen (in en uit) te laten overeenkomen.

NETTO FINANCIELE SCHULD

Langlopende financiële schulden plus kortlopende financiële schulden min geldmiddelen en kasequivalenten min overige financiële Instrumenten.Onderliggende nettoschuld herclassificeert als 100% schuld de eeuwigdurende hybride obligaties, die als eigen vermogen worden
beschouwd onder IFRS. Dit is een belangrijke maat van de sterkte van de financiële positie van de Groep, en wordt algemeen gebruikt door kredietbeoordelaars.

NETTO FINANCIERINGSKOSTEN

De netto schuldenlasten en discontokosten van voorzieningen (meer bepaald inzake personeelsvoordelen na uitdiensttreding en HSE verplichtingen, d.w.z. gezondheid, veiligheid en leefmilieu).

NETTO SCHULDENLASTEN

De kosten van schulden, na aftrek van de interestinkomsten op verstrekte leningen en korte-termijnbeleggingen, evenals andere winsten (en verliezen) op de nettoschuld.

NETTO-OMZET

Omzet uit goederen en diensten met toegevoegde waarde die het resultaat zijn van Solvay’s vakkennis en zijn kernactiviteiten. Omzet andere dan van kernactiviteiten is niet opgenomen in de Netto-omzet.

NETTOPRIJSZETTING

Verschil tussen de wijziging in de verkoopprijzen versus de wijziging in de variabele kosten.

NETTOSCHULD

(IFRS) netto schuld = Langlopende financiële schulden + Kortlopende financiële schulden – geldmiddelen en kasequivalenten – Overige vorderingen op financiële instrumenten. Onderliggende nettoschuld vertegenwoordigt de Solvay-aandelenweergave op schulden, waarbij 100% van de hybride eeuwigdurende obligaties opnieuw worden geklasseerd als schuld, maar geclasseerd als eigen vermogen onder IFRS. De hefboomgraad = Nettoschuld / Onderliggende EBITDA van de afgelopen 12 maanden. Onderliggende hefboomgraad = Onderliggende nettoschuld / Onderliggende EBITDA van de laatste 12 maanden.

NETTOWERKKAPITAAL

Dit omvat voorraden, handelsvorderingen, en overige vlottende vorderingen, min handelsschulden, en overige verplichtingen op korte termijn.

OCI 

Other Comprehensive Income of Andere elementen van het totaalresultaat.

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

OHSAS 18001

OHASAS 18001 is een internationale norm voor het managementsysteem van veiligheid en gezondheid op het werk.

OMLOOPSNELHEID HERWERKT VOOR FREE-FLOAT

Omloopsnelheid aangepast voor het percentage beursgenoteerde aandelen in handen van het publiek, op basis van de definitie van Euronext.

OMLOOPSNELHEID

Totaal aantal aandelen verhandeld gedurende het jaar gedeeld door het totaal aantal beursgenoteerde aandelen, op basis van de definitie van Euronext.

OMZET ANDERE DAN VAN KERNACTIVITEITEN

Deze omzet omvat voornamelijk handelstransacties in grondstoffen en nutsvoorzieningen, en andere opbrengsten die geen betrekking hebben op de expertise en de kernactiviteiten van Solvay.

ONDERLIGGEND

Onderliggende resultaten worden geacht een meer vergelijkbare indicatie te geven van de fundamentele prestaties van Solvay doorheen de referentieperiodes. Ze worden gedefinieerd als IFRS cijfers aangepast voor “Aanpassingen” zoals hierboven gedefinieerd. Ze verstrekken de lezers
bijkomende informatie aangaande de onderliggende prestaties van de Groep doorheen de tijd, haar financiële positie, en zijn coherent met hoe de bedrijfsprestaties en de financiële positie worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en het Executief Comité.

ONDERLIGGENDE BELASTINGVOET

Inkomstenbelastingen / (Resultaat vóór belastingen – Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures – interesten en gerealiseerde wisselkoersresultaten op de Rusvinyl joint venture) – allen bepaald op Onderliggende basis. De aanpassing van de noemer aangaande geassocieerde deelnemingen en joint ventures is gebaseerd op het feit dat deze contributies reeds na belastingen zijn. Dit geeft een bijkomende aanwijzing van de belastingvoet doorheen de Groep.

ONDERLIGGENDE NETTOSCHULD

Onderliggende nettoschuld herclassificeert als 100% schuld de eeuwigdurende hybride obligaties, die als eigen vermogen worden beschouwd onder IFRS.

ONDERZOEK & INNOVATIE

Kapitaalinvesteringen en uitgaven aangaande onderzoek en ontwikkeling opgenomen in het resultaat en in het overzicht van de financiële positie, vóór aftrek van subsidies, royalties en afschrijvingslasten. Dit geeft de totale inspanning in onderzoek en innovatie in contanten weer, ongeacht of de elementen werden opgenomen als lasten of als activa.

ONDERZOEK & INNOVATIE-INTENSITEIT

Ratio van Onderzoek & innovatie / netto-omzet.

OPEN INNOVATIE

Innovatie verrijkt door externe expertise, door samenwerkingsverbanden met de academische wereld en door het verwerven van een belang in startups, ofwel direct of via een investeringsfonds.

OPERATIONELE SCHULDAFBOUW

Vermindering van passiva (netto financiële schuld of voorzieningen) uitsluitend door operationele prestaties, d.w.z. exclusief effecten van fusies en overnames en bedrijfsperimeter, alsmede impact van herwaarderingen (wisselkoersschommelingen, inflatie, mortaliteit en disconteringsvoeten). 

ORGANISCHE GROEI

Groei van de netto-omzet of onderliggende EBITDA exclusief de effecten van perimeterwijzigingen en omrekening van valuta. De berekening wordt gemaakt door de vorige periode aan te passen aan de bedrijfsperimeter en aan de omrekeningskoers van valuta van de huidige periode.

OSHAS

Amerikaans overheidsorgaan voor veiligheid en gezondheid op het werk

PA

Polyamide, polymeertype.

PP

Eenheid van procentpunt, waarin de evolutie van ratio’s wordt uitgedrukt.

PPA

Purchase Price Allocation, gedefinieerd als de boekhoudkundige impact van de toewijzing van de overnameprijs van verwervingen, voornamelijk aangaande Rhodia en Cytec.

PRIJSZETTINGSVERMOGEN

De mogelijkheid om een positieve netto prijszetting te creëren.

PROCES TER VERKOMING VAN VERLIES (LOSS PREVENTION PROCESS)

Met het proces ter verkoming van verlies (Loss prevention process) wordt gestreefd naar een vlot verlopend productieproces en winstgevendheid door de risico’s te beperken. Daarnaast draagt het bij aan een betere bescherming van mens en milieu.

PRODUCT-STEWARDSHIP

Een verantwoordelijke aanpak voor het beheer van risico’s gedurende de hele levenscyclus van een product, vanaf het ontwerp tot het einde van de gebruiksduur.

PSM

Procesveiligheidsbeheer

PSU

Performance Share Unit, eenheid waarvan de waarde gebaseerd is op die van een aandeel.

REACH

REACH is de Europese regelgeving voor chemische substanties en het veilig gebruik ervan (EC 1907/2006). Deze regelt de registratie, de evaluatie, de toelating en de beperking van chemische stoffen. De wet werd van kracht op 1 juni 2007.

RELEVANTIE

Organisaties worden geconfronteerd met een brede waaier aan aandachtspunten waarover ze kunnen rapporteren. De relevante punten zijn deze die redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als belangrijk om de economische, ecologische en sociale impact van de organisatie weer te geven, of die de beslissingen van stakeholders beïnvloeden, en die het daarom verdienen om opgenomen te worden in het jaarverslag. Relevantie is de drempel die aangeeft dat bepaalde aspecten voldoende belangrijk genoeg worden om erover te rapporteren.

RESPONSIBLE CARE®

Responsible Care® is het unieke en mondiale handvest van de chemische industrie voor betere prestaties op het gebied van gezondheid en milieu, betere veiligheid en communicatie met alle betrokken partijen over producten en aangewende procedés.

RESULTATEN VAN HET BEHEER VAN PORTEFEUILLE EN BEOORDELINGEN

Dit omvat:

 • winsten en verliezen van de verkoop van dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn;
 • kosten betreffende bedrijfscombinaties;
 • winsten en verliezen van de verkoop van vastgoed dat niet direct verbonden is aan een bedrijfsactiviteit;
 • kosten van herstructureringen die voortvloeien uit het beheer van de portefeuille en herevaluaties, inclusief waardeverminderingsverliezen voortvloeiend uit de stopzetting van een activiteit of een productie-eenheid; en
 • waardeverminderingsverliezen die voortvloeien uit het testen van kasstroomgenererende eenheden;
 • de niet-cash boekhoudkundige impact van afschrijvingen ingevolge de PPA van de overnameprijs van
  verwervingen is niet opgenomen in deze rubriek.

RESULTATEN VAN LEGACY SANERING EN BELANGRIJKE GESCHILLEN

Dit omvat:

 • Saneringskosten die niet voorvloeien uit operationele productieëenheden (stopgezette sites, beëindigde producties, vervuiling van voorgaande jaren); en
 • De impact van belangrijke geschillen.

ROCE

Rendement op aangewend kapitaal, berekend als de verhouding tussen de onderliggende EBIT (vóór aanpassing voor de afschrijving van PPA) en aangewend kapitaal. Het aangewend kapitaal bestaat uit het nettowerkkapitaal, materiële en immateriële activa, goodwill, met een gebruiksrecht overeenstemmende activa, investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures en overige deelnemingen, en wordt genomen als het gemiddelde van de balans aan het begin en het einde van de periode.

SAEL’s

Acceptabele blootstellingslimieten binnen Solvay

SASB

Sustainability Accounting Standards Board. De opdracht van SASB bestaat erin om boekhoudkundige normen op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen en te verspreiden, zodat beursgenoteerde ondernemingen informatie kunnen verstrekken die de investeerder helpt bij het nemen van een beslissing. Deze opdracht wordt uitgevoerd via een nauwkeurige methode die onder meer steunt op empirisch onderbouwd onderzoek en grondig en evenwichtig overleg met de stakeholders.

SCMS

Solvay Care Management System

SDG

Duurzaamheidsdoelstellingen VN

SEVESO-REGELGEVING

Betreft de controle over belangrijke ongevallenrisico’s die vallen onder de regelgeving van de gevaarlijke stoffen. Met deze regelgeving (ook bekend als “COMAH-richtlijnen” of “Seveso-richtlijnen”) wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn 96/82/ EG. Zij geldt enkel voor plaatsen waar grote hoeveelheden gevaarlijke substanties worden opgeslagen.

SOCRATES

Wereldwijd instrument voor beheersing van industriële hygiëne

SOLVAY WAY

Solvay Way, gelanceerd in 2013 en in overeenstemming met ISO 26000, is het referentiekader voor duurzaamheid van de Groep. Hierbij worden sociale, maatschappelijke, milieugerelateerde en economische aspecten geïntegreerd in het management en de strategie van de Onderneming, met de bedoeling om waarde te creëren voor alle stakeholders. Solvay Way berust op een ambitieus en pragmatisch raamwerk voor het sturen en meten van ons succes. Solvay Way omvat 49 goede praktijken, die de 22 verbintenissen van Solvay Way weerspiegelen en die gerangschikt worden op een schaal met vier niveaus (lancering, implementatie, maturiteit en prestatie).

SOP

Stock Option Plan, aandelenoptieplan.

SPM

Sustainable Portfolio Management: Duurzaam portefeuillebeheer is een onderdeel van het Solvay Way-raamwerk (gerelateerd aan 5 activiteiten). Het is een strategisch instrument om informatie te ontwikkelen over onze portefeuille en om de impact van de algemene duurzaamheid en megatendensen op onze activiteiten te beoordelen.

TCFD

Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging

UN GLOBAL COMPACT

Vrijwillig duurzaamheidsinitiatief waarbij ondernemingen worden geholpen hun strategieën en activiteiten aan te passen aan universele beginselen inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie, en maatregelen te nemen die bredere maatschappelijke doelstellingen bevorderen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN (SAFETY DATA SHEETS)

De Safety Data Sheets zijn het belangrijkste instrument om ervoor te zorgen dat producenten en importeurs voldoende informatie uitwisselen over de gehele bevoorradingsketen, om veilig gebruik van hun stoffen en mengsels mogelijk te maken.

VERHOUDING SCHULD/EIGEN VERMOGEN

Onderliggende nettoschuld/totaal eigen vermogen

VERPLICHTE BIJDRAGEN AAN REGELINGEN VOOR PERSONEELSBELONINGEN

Voor gefinancierde plannen, bijdragen aan fondsbeleggingen die overeenkomen met bedragen die tijdens de respectieve periode
moeten worden betaald, in overeenstemming met overeenkomsten met beheerders of regelgeving, en, voor niet-gefinancierde plannen, voordelen die aan begunstigden worden betaald.

VERWATERDE WINST PER AANDEEL

Nettowinst (aandeel Solvay) gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen, aangepast voor de effecten van verwatering.

VRIJE KASSTROOM (FREE CASH FLOW)

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (exclusief kasstromen verbonden aan verwervingen of vervreemdingen van dochterondernemingen en uitgaande kasstromen van Aanvullende vrijwillige bijdragen in verband met toegezegd-pensioenregelingen) plus kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief kasstromen uit kosten die voortkomen uit of verband houden met verwervingen en vervreemdingen van dochterondernemingen en andere investeringen, en exclusief leningen verstrekt aan geassocieerde deelnemingen en andere niet-geconsolideerde deelnemingen, evenals gerelateerde belastingelementen en erkenning van verrekende vorderingen), betaling van leaseverplichtingen, en toename/afname van schulden aangaande saneringsactiviteiten. Vóór de toepassing van IFRS 16 werden leasebetalingen van operationele leases opgenomen in de vrije kasstroom. Het is een maat die de verwerving van contanten weergeeft, evenals de efficiëntie van het
werkkapitaal, en de investeringsdiscipline van de Groep.

VRIJE KASSTROOM AAN SOLVAY AANDEELHOUDERS

Vrije kasstroom na betaling van netto interesten, coupons op eeuwigdurende hybride obligaties en dividenden uitgekeerd aan minderheidsbelangen. Dit vertegenwoordigt de kasstroom waarover de aandeelhouders van Solvay beschikken, om hun dividend te betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen.

VRIJE KASSTROOMOMREKENING

Berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (vóór aftrek van dividenden betaald aan minderheidsbelangen) en onderliggende EBITDA.

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development.

ZZS

Met Zeer Zorgwekkende Stoffen wordt een chemische stof bedoeld waarvoor voorgesteld is dat het gebruik ervan binnen de Europese Unie moet worden goedgekeurd volgens de REACH-verordening.

De niet-cash boekhoudkundige impact van afschrijvingen ingevolge de PPA van de prijs van overnames is niet opgenomen in deze rubriek.