Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Markt en groei – strategisch risico

Preventie- en mitigerende maatregelen

 • Systematische en formele analyse van de markten en van de marketinguitdagingen op het gebied van investeringen en innovatieprojecten,
 • Regelmatige evaluatie van de uitvoering van de strategie,
 • Ontwikkeling in de BBP+ van groeimarkten: Automobiel & Luchtvaart, Grondstoffen & Milieu, Elektriciteit & Elektronica en Landbouw, Veevoeder & Voedsel,
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte, missiekritieke oplossingen bij de belangrijkste klanten van Solvay,
 • Aanpassing van activiteiten aan nieuwe energie- en CO2-markten,
 • Sterke focus op cashconversie en kasstroomgeneratie,
 • Afstoting van activiteiten die onder de cycliciteitsdrempel vallen.

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van de toeleveringsketen en de productie

Preventie- en mitigerende maatregelen

Voor de betrouwbaarheid van de productie:

 • Geografische spreiding van productie-eenheden over de hele wereld,
 • Onderhoud,
 • Schadepreventieprogramma om schade aan bedrijfsmiddelen en winstderving als gevolg van brand, explosies, het per ongeluk vrijkomen van chemische stoffen en andere nadelige gebeurtenissen te voorkomen of te beperken.

Voor de toeleveringsketen:

MVO-evaluatie van derden en naleving van de Gedragscode voor Leveranciers van Solvay, eigendom van mijnen en groeven voor trona, kalksteen en zout, en energiebesparingsprogramma’s.

Selectie en beheer van projecten

Preventie- en mitigerende maatregelen

 • Het Investeringscomité bezorgt het Uitvoerend Comité een analyse van de efficiëntie van de toewijzing van investeringsuitgaven en een analyse van de investeringsplannen. De Capex Excellence-methode wordt gebruikt voor de projectportefeuille voor kleinere projecten.
 • Investeringsbeslissingen (investeringsuitgaven van meer dan € 10 miljoen en overnames) die door het Uitvoerend Comité of de Raad van Bestuur worden genomen, omvatten een duurzaamheidsluik, met onder meer een uitputtende SPM-analyse van de beoogde investering.
 • Na de implementatie wordt een prestatieanalyse uitgevoerd.

De combinatie van deze acties heeft geleid tot een veel betere controle over de conversie van EBITDA naar kasstromen en tot een conversieniveau dat vergelijkbaar is met dat van soortgelijke bedrijven in de sector.

Wettelijke, politieke en juridische risico’s

Preventie- en mitigerende maatregelen

 • De evenwichtige wereldwijde aanwezigheid van de Groep vermindert de impact van ongunstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en politiek.
 • De afdeling Overheid & Publieke Zaken werkt voortdurend samen met overheidsfunctionarissen op nationaal niveau, Europese overheden, evenals met de lokale Belgische ambassades.
 • Afhankelijk van het verwachte juridische risico vormt Solvay financiële voorzieningen.
 • Er is een brexittaskforce opgericht waaraan de GBU’s die de gevolgen van de brexit zullen ondervinden alsmede de relevante functies deelnemen. De GBU’s hebben de belangrijkste risico’s geïdentificeerd. Uitgaande van het slechtst denkbare scenario (geen akkoord) werken ze momenteel aan mitigerende maatregelen met als doel eventuele verstoringen voor onze klanten tot een minimum te beperken.
 • De coördinatie tussen Corporate Trade, SBS en GBU’s is versterkt om risico’s en de beperking ervan beter te kunnen identificeren.

Financieel risico

Preventie- en mitigerende maatregelen

Een voorzichtig financieel profiel en een conservatieve financiële discipline:

 • Status 'investment grade' (d.w.z. van beleggingskwaliteit); de Groep had bij de afsluiting van 2019 de rating Baa2/P2 (stabiele vooruitzichten) van Moody’s en de rating BBB/A2 (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s,
 • Solvay bevordert transparante en regelmatige gesprekken met de belangrijkste ratingbureaus.

Sterke liquiditeitsreserves:

 • Eind 2019 heeft de Groep € 0,8 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten (zijnde overige financiële instrumenten), en 3,5 miljard euro aan gecommitteerde kredietfaciliteiten (a multilaterale doorlopende kredietfaciliteit van €2,0 miljard en een 1,5 miljard euro extra uit bilaterale doorlopende kredietfaciliteiten met belangrijke internationale bankpartners). Ze waren allemaal Ontslagen per 31 december 2019.
 • De Groep heeft toegang tot een Belgisch Thesauriebewijsprogramma van € 1,5 miljard of, als alternatief, een Amerikaans commercial paper-programma van $500 miljoen.

Beleid inzake de afdekking van valutarisico’s:

 • Solvay volgt de valutamarkt op de voet en neemt afdekkingsmaatregelen, voornamelijk voor looptijden van minder dan één jaar en doorgaans niet meer dan 18 maanden.

Renteafdekkingsbeleid:

 • Voor het leeuwenaandeel van haar schulden zet de Groep de rente vast. Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat renteswaps aan wanneer dat nodig wordt geacht.

Energieafdekkingsbeleid:

 • Solvay dekt de energieprijzen af. Deze transacties gaan verder dan 9 maanden en tot 3 jaar.

Kredietwaardigheid van tegenpartijen van Solvay:

 • Wat financiële activiteiten betreft, werkt Solvay samen met bankinstellingen met de hoogste kredietwaardigheid (die worden geselecteerd op basis van de belangrijkste ratingsystemen) en beperkt het de concentratie van risico’s door zijn blootstelling aan elk van deze banken te beperken tot een vooraf bepaalde drempel.
 • Wat zijn commerciële activiteiten betreft, beheert Solvay de externe klantenrisico’s en de inning van facturen via een professioneel netwerk van kredietmanagers en incassomedewerkers die zijn gevestigd in de regio’s en landen waar de Groep actief is. Zij worden daarbij ondersteund door gedetailleerde procedures en aangestuurd door kredietcomités op Groeps- en GBU-niveau. Deze verliesbeperkende maatregelen hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat het aantal wanbetalingen van klanten nog nooit zo laag was.

Pensioenvoorzieningen en optimalisatie van pensioenplannen:

 • Pensioenvoorzieningen: Solvay heeft richtlijnen opgesteld om zijn invloed op de besluitvorming door lokale pensioenfondsen te vergroten, binnen de grenzen van de lokale wetgeving.
 • Optimalisatie van pensioenplannen: vermindering van de blootstelling van de Groep aan het risico dat verbonden is aan toegezegd-pensioenregelingen door bestaande regelingen ofwel om te zetten in pensioenplannen met een lager risicoprofiel voor toekomstige diensten, ofwel niet open te stellen voor nieuwkomers.
 • Om de drie jaar wordt een ALM (Asset Liability Management)-analyse uitgevoerd van de pensioenregelingen van de Groep, die meer dan 90% van de bruto- of nettopensioenverplichtingen van de Groep vertegenwoordigen, om de bijbehorende risico’s wereldwijd te identificeren en te beheren.

Controleprocedures voor de naleving van fiscale regelgeving en het verrekenprijsbeleid:

 • De controleprocedures voor de naleving van fiscale regelgeving omvatten monitoringproceduresen en -systemen, grondige interne evaluaties en controles verricht door gerenommeerde externe adviseurs.
 • Het beleid, de procedures en de controlemaatregelen inzake verrekenprijzen zijn erop gericht te voldoen aan de eisen van de autoriteiten.
 • De belastingafdeling van Solvay besteedt veel aandacht aan de correcte interpretatie en toepassing van nieuwe fiscale regels om geschillen in de toekomst te vermijden.

Belangrijkste activiteiten in 2019

 • Terugbetaling van een eeuwigdurende hybride obligatie van € 700 miljoen (eerste datum van aflossing in mei 2019), gedeeltelijk geherfinancierd door een eeuwigdurende hybride obligatie van € 300 miljoen (eerste datum van aflossing in maart 2024), uitgegeven in december 2018.
 • Uitgifte van een senior obligatie van € 600 miljoen met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 0,5% die in september 2029 vervalt en vervroegde aflossing van een schuld van $ 800 miljoen in december 2020.
 • Verlenging van de looptijd van twee bilaterale doorlopende kredietfaciliteiten tot december 2020 voor een totaalbedrag van € 1 miljard,
 • Verlenging van de doorlopende kredietfaciliteit met één jaar tot 2024;
 • Garantiebeheer: er is een nieuwe specifieke online tool ontwikkeld voor de behandeling van de workflow tussen de uitgifte en de opheffing gedurende de hele looptijd van het contract. Deze nieuwe tool genereert een uitgebreide inventaris van de financiële verbintenissen in de hele Groep en vergemakkelijkt een efficiënt en tijdig beheer.
 • Er is een vrijwillige uitzonderlijke contante bijdrage betaald aan de Rhodia Pension Trust Ltd (UK): £100 miljoen pond als voorschot op de jaarlijkse bijdragen die in 2018 zijn overeengekomen. Met deze vrijwillige bijdrage kan Rhodia Pension Trust Ltd (VK) de risico’s verminderen door verplichtingen verder af te dekken met behulp van een passende beleggingsstrategie.
 • Invoering van een Groepsbreed instrument voor het beheer van bankrekeningen. Dit instrument maakt een uitgebreide inventarisatie van de bankstructuur bij de verschillende entiteiten mogelijk, verbetert de zichtbaarheid en controle en faciliteert een passend en efficiënter beheer van de liquide middelen.

Milieurisico

Preventie- en mitigerende maatregelen

 • Sites met een geschiedenis van bodemvervuiling zorgvuldig monitoren en beheren,
 • Waar relevant, risicobeschrijvingen introduceren op alle getroffen sites,
 • Monitoring van lokale regelgeving,
 • Goed bestuur door middel van een speciale milieuraad samengesteld uit twee leden van het Uitvoerend Comité en de functies Industrial, Legal en Finance om het milieurisicobeheer aan te sturen.

IT-risico

Preventie- en mitigerende maatregelen

 • Een speciaal datanetwerk en regionale internetgateways beheerd door betrouwbare dienstverleners,
 • Jaarlijkse IT-audit om de naleving van het beleid inzake de beveiliging van informatiesystemen te waarborgen.