Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Risicobeschrijving

  • Indien een product van Solvay niet op de juiste wijze wordt gebruikt in de fabriek van een klant, wordt gebruikt in toepassingen of op markten waarvoor het niet is ontwikkeld (oneigenlijk gebruikt) of door een klant wordt gebruik op een wijze die niet is goedgekeurd door Solvay, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu en kan dat leiden tot schade aan eigendommen, wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot rechtszaken.
  • De mogelijke gevolgen van een ondeugdelijk product omvatten terugroepacties en blootstelling aan aansprakelijkheid voor letsels of (gezondheids-)schade. Het productaansprakelijkheidsrisico is doorgaans groter bij producten die worden gebruikt in medische hulpmiddelen, in de gezondheidszorg, in de voedingsmiddelen- en veevoedersectoren en in gevoelige toepassingen in het algemeen.
  • Het kan gebeuren dat uit achteloosheid wettelijk verboden stoffen worden gebruikt of verkocht. In Europa ligt de focus op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
  • Het niet naleven van chemische en marktvoorschriften in landen waar een product op de markt wordt gebracht, kan negatieve gevolgen hebben.

Preventie- en mitigerende maatregelen

  • De inhoud van de veiligheidsinformatiebladen van Solvay wordt geharmoniseerd door de implementatie van een gemeenschappelijk wereldwijd SAP-systeem voor de Groep. Het SAP-systeem is echter nog niet geïmplementeerd voor Composite Materials; voor deze GBU is de start gepland voor medio 2019.
  • Met name voor zeer zorgwekkende stoffen, volgens de definitie van Solvay, inventariseren alle GBU’s jaarlijks welke van die stoffen in hun verkochte producten zaten. Het doel is om tegen 2020 een volledige risicobeoordeling en analyse van veiligere alternatieven (indien beschikbaar) af te ronden.
  • De veiligheidsinformatiebladen van alle producten worden voortdurend bijgewerkt en wereldwijd verspreid aan alle klanten en in de juiste taal. De GBU’s zorgen ervoor dat de veiligheidsinformatiebladen van alle producten die zij op de markt brengen ten minste om de drie jaar worden herzien.
  • Terugroepacties worden ontwikkeld en toegepast zoals voorgeschreven in de productrentmeesterschapsprogramma’s.
  • Verzekeringen verminderen de financiële impact van een productaansprakelijkheidsrisico, zowel voor het terugroepen van eigen producten als producten van derden.

Belangrijkste activiteiten in 2019

De productveiligheidsprocedure van Solvay identificeert risico’s in verband met producten die door Solvay op de markt worden gebracht. De procedure is aangepast aan nieuwe wettelijke eisen en bijkomende potentiële oorzaken van risico’s (juridisch, toeleveringsketen, ...). Alle GBU’s zijn momenteel bezig deze procedure te implementeren met een specifieke focus op het prioriteren van de vereiste risicobeoordelingen in de productportefeuille en op het regelmatig uitvoeren van risicobeoordelingen voor de meest gevoelige producttoepassingen.