Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Risicobeschrijving

Een zwaar ongeval in een site (arbeidsongeval, procesongeval) of chronische blootstelling van werknemers (industriële hygiëne) kan leiden tot dodelijke slachtoffers, onomkeerbare letsels of schade aan het milieu of aan bedrijfsmiddelen.

Preventie- en mitigerende maatregelen

In de loop van 2018 en 2019 heeft Solvay zijn strategie inzake gezondheid, veiligheid en milieu (GVM) geherdefinieerd en een nieuwe reeks minimumvereisten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu opgesteld om te komen tot een gemeenschappelijk begrip en een gemeenschappelijke aanpak voor het beperken van onze belangrijkste risico’s. In het kader van deze nieuwe aanpak heeft Solvay ook een nieuwe manier van werken ingevoerd, inclusief een meer op samenwerking gebaseerde en ondersteunende benadering van gezondheid, veiligheid en milieu in de hele Groep.

De GVM-strategie van Solvay is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

 • Cultuur: Bevordering van de gewenste veiligheidscultuur bij alle werknemers en aannemers,
 • Voortdurende verbetering: Gebruik van networking, het delen van best practices, het gebruik van gemeenschappelijke methoden en instrumenten, de minimale GVM-vereisten van Solvay, extern toezicht en benchmarking om onze prestaties op het gebied van GVM te verbeteren,
 • Competentie; Ervoor zorgen dat alle werknemers voldoende kennis en inzicht hebben om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de gezondheid, de veiligheid en het milieu, te beginnen met sleutelposities; en
 • Naleving: Opsporing en beperking van problemen met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving en andere voorschriften, met de nadruk op prioritaire risico’s op het gebied van zowel activiteiten als producten.

Er wordt gekeken naar drie industriële risico’s:

 1. Een veiligheidsincident op het werk dat leidt tot een dodelijk slachtoffer of een onomkeerbaar (levensveranderend) letsel.
 2. Een belangrijk procesveiligheidsincident dat leidt tot dodelijke slachtoffers, onomkeerbare letsels, milieuschade en/of het verlies van fysieke bedrijfsmiddelen.
 3. Een langdurig vrijkomen van chemicaliën met onomkeerbare schade aan mens of milieu tot gevolg.

Veiligheid op het werk

Solvay heeft altijd veel aandacht besteed aan de veiligheid op het werk. De Groep heeft het aantal ongevallen op de werkvloer in de loop der jaren gestaag zien dalen. Sinds 2010 heeft Solvay gemiddeld één dodelijk ongeval (inclusief aannemers) per jaar te betreuren. Om een duurzame verandering teweeg te brengen, is Solvay in 2018 begonnen met het ontwikkelen van een veiligheidscultuur waarin alle werknemers samenwerken en voor elkaar zorgen. De eerste resultaten zijn positief: het aantal letsels is met 30% j-o-j gedaald en er waren geen dodelijke ongevallen de afgelopen twee jaar (voor het eerst sinds 2000 heeft er zich in de Groep twee jaar na elkaar geen enkel ongeval met dodelijke afloop voorgedaan).

Solvays Safety Excellence Plan ondersteunt de ontwikkeling van een sterke veiligheidscultuur door de betrokkenheid en het engagement van alle werknemers van Solvay. Het Safety Excellence Plan omvat activiteiten zoals veiligheidsdagen, veiligheidsbezoeken door leidinggevenden, op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma’s en een individuele GVM-doelstelling voor elke werknemer.

Alle minimale GVM-vereisten voor de Solvay Life Saving Rules (SLSR) zijn geïmplementeerd. Het implementatieproces omvatte het inwerken van nieuwe werknemers, de evaluatie van tekorten en follow-upaudits op lokaal niveau.

De resultaten op het gebied van veiligheid op het werk worden maandelijks beoordeeld door de GBU’s en het Uitvoerend Comité.

Procesveiligheidmanagement

Solvay past een preventieve, op risico’s gebaseerde aanpak toe op basis van systematische analyses van procesveiligheidsrisico’s en het beheer van veranderingsprocessen.

Industriële hygiëne

Solvay heeft een allesomvattende aanpak ingevoerd om het risico van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek te beperken. Onze aanpak omvat: beoordelingen van chemische risico’s, medisch toezicht op basis van risico’s (waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden worden gebruikt), pandemieplannen en menselijke biomonitoring indien dat gerechtvaardigd is. Bovendien legt Solvay voor sommige chemicaliën (bv. nanomaterialen) conservatievere blootstellingslimieten vast.

Milieu

De lozingen van stoffen uit onze fabrieken voldoen minimaal aan alle lokaal geldende emissiegrenswaarden. Daarnaast worden de risico’s die verbonden zijn aan het langdurig vrijkomen van potentieel gevaarlijke chemische stoffen periodiek beoordeeld om ervoor te zorgen dat het effect op het milieu of op de omwonenden binnen strikte grenzen blijft, die worden bepaald door milieukwaliteitsnormen of door blootstellingslimieten.

Belangrijkste activiteiten in 2019

Veiligheid op het werk

 • Bekendmaking van alle minimumvereisten "Solvay’s Life Saving Rules", inclusief het inwerken van nieuwe werknemers en het evalueren van tekorten,
 • Voortdurende verbetering van de veiligheidscultuur (opleiding en informatie-uitwisseling),
 • Medical Treatment Accident Rate – aantal werkongevallen die medische tussenkomst vereisen: 0,44

Procesveiligheid

 • Meer dan 70 e-cursussen voor procesveiligheid,
 • 26 nieuwe leiders voor de analyse van procesveiligheidsrisico’s opgeleid,
 • 92% van alle vestigingen heeft de afgelopen vijf jaar een procesrisicobeoordeling gehad in overeenstemming met de eisen van de Groep (doelstelling voor 2020 - 100%);
 • Geen risicovolle situaties (risicofiches van niveau 1) ouder dan een jaar.

Kritische incidenten risicobeheer

Industriële hygiëne

Verdere uitrol van een nieuw wereldwijd instrument, SOCRATES, om (1) op grote schaal en eenvoudig toegang te geven tot IH-methoden, -hulpmiddelen en -databases, (2) consequent Industriële Hygiëne-risicobeoordelingen uit te voeren en te documenteren, (3) de traceerbaarheid van de potentiële blootstellingen van een persoon gedurende zijn of haar hele werkzame leven te verbeteren.

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Milieu

 • Gedetailleerde verslaglegging van de milieu-emissies (lucht, water en afval), alsmede het waterbeheer per jaar (SERF),
 • Rapporteer en volg introducties in het milieu die de vergunningslimieten overschrijden,
 • Vrijgave en toepassing van de Groepsstandaarden voor afvalbeheer en HSE-beheersystemen.