Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Beschrijving risico

De strategie van de Groep voor de aanpak van klimaatgerelateerde risico’s (zoals gedefinieerd door TCFD[*]) zou ondoeltreffend kunnen zijn, zou kunnen leiden tot reputatieschade, bedrijfsschade en onderwaardering, en zou het moeilijker kunnen maken om langetermijninvesteerders aan te trekken.

 • Beleid en juridische context: regelgeving en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het verhogen van de prijs voor de uitstoot van broeikasgassen,
 • Technologie: onsuccesvolle investering in nieuwe technologieën met een lagere uitstoot,
 • Markten: onvoldoende aanpassing aan veranderend klantgedrag,
 • Reputatie: negatieve reactie van belanghebbenden als hun bezorgdheid over de klimaatverandering niet effectief wordt aangepakt.

Preventie- en mitigerende maatregelen

 • De strategie van Solvay is gericht op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde en minder milieurisico’s,
 • Elk jaar worden de milieurisico’s van onze verkochte producten en onze innovatieprojecten beoordeeld met behulp van onze Sustainable Portfolio Management (SPM)-tool. In deze tool zijn klimaatgerelateerde criteria meegenomen, afgestemd op 2 °C-scenario’s,
 • Solvay heeft een plan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Belangrijkste activiteiten in 2019

Solvay werkt voornamelijk op vier werkstromen:

 • Beoordeling van klimaatgerelateerde risico’s en kansen voor elk product in elke markt met behulp van de SPM-tool van Solvay. 19% van onze omzet wordt gerangschikt in klimaatgerelateerde oplossingen, terwijl 3% van onze omzet wordt gerangschikt als klimaatgerelateerde uitdagingen. (Translator’s note: please explain this sentence)
 • Realisatie van een 2040-scenarioanalyse in lijn met de TCFD-aanbevelingen en met als referentie het scenario Duurzame Ontwikkeling van het Internationaal Energieagentschap. Uit het onderzoek bleek dat de verkoopkansen groter kunnen zijn dan de negatieve gevolgen voor de kosten.
 • Realisatie van het in kaart brengen van acute klimaatgerelateerde fysieke risico’s met verzekeraars. Zeven productievestigingen bevinden zich in gebieden waar het overstromingsrisico jaarlijks met 2% toeneemt. 11 productievestigingen bevinden zich in aan de wind blootgestelde gebieden.
 • De inkaartbrenging van waterschaarsterisico’s is geactualiseerd op basis van een database van Hoekstra & al (2016). 21 vestigingen zijn geïdentificeerd als vestigingen die risico lopen, waarbij de locatie, het waterverbruik en de kosten van bedrijfsonderbrekingen worden gecombineerd. Voor elke fabriek worden actieplannen opgesteld op basis van haar specifieke situatie.

[*] : TCFD – Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)