Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Het door de Raad van Bestuur goedgekeurde risicobeoordelingsproces draagt ertoe bij dat de Groep haar financiële en niet-financiële bedrijfsdoelstellingen kan realiseren, met inachtneming van wet- en regelgeving en de gedragscode voor bedrijfsintegriteit van Solvay.

Enterprise Risk Management (ERM) is een belangrijk instrument voor Solvay om de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te realiseren.

Solvay is een complex, ondernemend en internationaal bedrijf en zijn bedrijfsactiviteiten zijn onderhevig aan een aantal grote risico’s. We hebben daarom een dynamisch proces ontwikkeld waarin een aantal belangrijke functionarissen de risico’s beoordelen die onder hun verantwoordelijkheid en/of expertise vallen.

Klik om te verkennen

Voor alle GBU’s is risicobeoordeling een integraal onderdeel van hun jaarlijkse strategische evaluatie

Toezicht op risicobeheeractiviteiten

Om ervoor te zorgen dat deze risico’s op een adequate manier worden aangepakt, worden kritieke risico’s voor de Groep nauwlettend gemonitord door het Risicocomité van de Groep, waarbij leden van het Uitvoerend Comité als risicosponsors worden aangewezen. De vergelijking van de analyse met de materialiteitsanalyse die wordt uitgevoerd door de functie Sustainable Development & Energy speelt daarbij een belangrijke rol.

Risicoanalyse

Solvay heeft een systematische aanpak van risicobeheer geïntegreerd in zijn strategie, bedrijfsbeslissingen en activiteiten. Dit waarborgt dat de leidinggevenden van de Groep op een proactieve manier alle potentieel grote risico’s identificeren, beoordelen en beheren. Risicobeoordeling draagt bij aan waardecreatie voor de korte, middellange en lange termijn, waarbij duurzaamheid steeds in de overweging wordt meegenomen. Twee van de vier belangrijkste gevolgen die bij de beoordeling van risico’s worden bekeken, hebben betrekking op onze toenemende aandacht voor niet-financiële kwesties, namelijk de gevolgen voor mens en milieu. De andere twee – de economische gevolgen en de reputatieschade – houden direct verband met de operationele en financiële prestaties van de Groep. In lijn met de strategische doelstellingen van Solvay kunnen de risico’s als volgt worden ingedeeld: 'voornaamste risico’s' (de meest kritieke), 'nieuwe risico’s' en 'overige risico’s'.

Economische gevolgen

Gevolgen voor de mensen

Gevolgen voor het milieu

Gevolgen voor de reputatie

Implementatie van risicobeheeractiviteiten

Risicobeheer is voor Solvay een belangrijke succesfactor. Dankzij verbetering van de Enterprise Risk Management-methode kunnen individuele GBU’s en functies, en de Groep als geheel, op een effectievere manier prioriteit geven aan risico’s en kan er gerichter op risico’s worden ingespeeld. Een speciaal dashboard wordt twee keer per jaar geactualiseerd aan de hand van de vooruitgang die is geboekt met risicobeperkende maatregelen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risico’s.

Besluitvorming over de manier waarop kritieke risico’s worden beheerd

Bij zowel de dagelijkse als de strategische besluitvorming wordt ten volle rekening gehouden met alle belangrijke risico’s en marktkansen, op basis van financiële en niet-financiële criteria.

Een deugdelijk risicobeheersysteem verankerd op elk niveau binnen de Groep

Leidinggevenden van GBU’s en functies dragen verantwoording voor het identificeren, monitoren en beheren van de belangrijkste risico’s binnen hun domein. Risicobeheer is daarom sterk ingebed in de dagelijkse gang van zaken van elke entiteit en de operationele managers kunnen snel reageren op veranderende omstandigheden. Het risicobeheerproces is een waardevol mechanisme voor GBU’s en functies, omdat het hun prioriteiten stuurt en de kans vergroot dat zij hun bedrijfsdoelstellingen zullen bereiken.

1 Uitvoerend Comité, voorzitters GBU, algemeen directeuren van de Functies
2 Algemeen directeuren van de functies Industrial, Legal en Sustainable Development & Energy & Communicatie

Klik om te verkennen

Global Business Units

Functies

Uitvoerend Comité

Raad van Bestuur

  • Beoordeelt en actualiseert de eigen risicomatrix
  • Wijst risico-eigenaren aan om de beperking van de meest kritieke risico’s te leiden

Identificeert een lijst van risico’s voor de Groep – de meest relevante – die aan een beoordeling worden onderworpen

Beoordeelt en beslist over deze risico’s voor de Groep en monitort ze nauwgezet

Elk van deze risico’s voor de Groep wordt 'gesponsord' door een lid van het Uitvoerend Comité

Houdt toezicht en geeft goedkeuring

Afdeling bedrijfsrisico’s

Ondersteunt en coördineert het risicobeheer bij Solvay

Uitvoerend Comité, voorzitters GBU, algemeen directeuren van de Functies, voorzitters van de regio’s en algemeen directeur Solvay Business Services

Algemeen directeuren van de functies Industrial, Legal en Sustainable Development & Energy

De risico’s op Groepsniveau worden beheerd door het Senior Leadership Team wat identificatie betreft, het Risicocomité van de Groep wat de beoordeling betreft, en de leden van het Uitvoerend Comité als sponsors wat de omgang met en reactie op risico’s betreft. Het Auditcomité komt één keer per jaar bijeen met de voorzitter van het Uitvoerend Comité, de CEO en andere leden van de Raad van Bestuur om de belangrijkste risico’s voor de Groep te bespreken. Het Auditcomité wordt daarbij gedurende het jaar geholpen met presentaties van risico-eigenaren over risico’s voor de Groep, zoals industriële veiligheid, beveiliging, cyberrisico’s, ethiek en correct handelen.

Beoordeling van grote projecten in verband met de transformatie van Solvay

Bij omvangrijke projecten, zoals overnames, grote kapitaalinvesteringen en transversale projecten, wordt een passende risicobeoordelingsmethode toegepast.

Interne controle is één aspect van het risicobeheer. Voor een gedetailleerde beschrijving van Solvays systeem voor risicobeheer en interne controle verwijzen we naar het hoofdstuk Corporate Governance in dit jaarverslag.

Crisisparaatheid is onderdeel van een gestructureerd netwerk binnen de Groep. Aangewezen leden voeren taken uit en implementeren programma’s die ervoor moeten zorgen dat de business units en functies goed voorbereid zijn. Deze programma’s omvatten crisissimulaties, mediatraining voor potentiële woordvoerders, onderhoud van de belangrijkste databanken en analyse van relevante interne en externe gebeurtenissen. De scenario’s die voor deze simulaties worden gebruikt, zijn gebaseerd op de risico’s die door middel van de Enterprise Risk Management-aanpak zijn geïdentificeerd.